...

Die 'officiële' werkgroep kwam er onder druk van project Kafka, benadrukken Sophie Van Steenbergen en Anthony Dheere (Jong Domus). Van Steenbergen noemt de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag "een heel belangrijke stap, ook al is het zeker nog onvoldoende en merken we de impact nog niet in de dagelijkse praktijk". "Hopelijk is er binnen enkele jaren ook voor drie dagen geen ziektebriefje meer nodig en geldt het voor alle bedrijven (Bvas is hiervan wel geen voorstander, nvgv). Dat gaat verder dan administratieve belasting. Het is een kentering in de kijk op ziekte, werk en niet-werken. De werkgeversorganisaties houden wel veel tegen. Hun visie op werk en controle is helemaal anders. En er is ook geen eensgezindheid tussen Vlaanderen en Franstalig België." Omdat de patiënt niet langer op consultatie komt, valt de afschaffing van een attest arbeidsongeschiktheid niet op. En soms boekt men ook ongemerkt resultaten. "Een mooi voorbeeld is het attest dat de basketfederatie vraagt", zegt Dheere. "Tot voor kort moest elke jonge basketspeler elk jaar opnieuw een keuringsattest hebben. Door de blauwe krokodil wordt bij de federatie meer nagedacht over de meerwaarde ervan. En nu zijn attesten nog slechts eenmalig nodig op het moment dat men begint te basketten. Het aantal gevraagde documenten is hierdoor fel teruggelopen." Overleg was er met de vereniging van sport- en keuringsartsen om algemene richtlijnen uit te werken voor alle sporten. "We zijn uiteraard blij met de vereenvoudiging in het basket. Maar elke sport, karate, taekwondo enz. vraagt apart een attest. Als alle sportfederaties de uniforme en erkende SKA-richtlijnen zouden gebruiken, zouden we veel verder staan." Ook afgeschaft, goed voor circa 12.000 eenheden per jaar, zijn de geschiktheidsbriefjes voor leerkrachten in het onderwijs. En attesten voor werknemers in de voedingsindustrie. Dheere: "Interimkantoren vragen soms nog wel een bewijs dat iemand vrij is van besmettelijke ziekten. Verwijs in dat geval naar de website zinloos attest. Daar vind je trouwens een door de Orde der artsen goedgekeurd 'weigerbriefje'. Als arts kan je een attest zonder medische meerwaarde weigeren en het weigerbriefje meegeven. Of je schrijft het gevraagde attest, stempelt het af met de blauwe krokodil en geeft een weigerbriefje mee. Uiteraard moet je wel rekening houden met de wettelijke en deontologische bepalingen ter zake." Vaak is de huisarts een goedkope gemakkelijkheidsoplossing. Hij is immers bereikbaar en makkelijk betaalbaar. "Men schermt dan met de vrije artsenkeuze. Het klinkt mooi op papier maar in de praktijk doet de vaste huisarts die de patiënt kent en over de nodige expertise beschikt het werk van bijvoorbeeld een keurings- of arbeidsarts." Want niet altijd is de huisarts de geknipte persoon. Neem het voorbeeld van een vuurwapenattest. "Op zich is dat nuttig. Maar als je dit een psychisch labiele patiënt weigert dan is het jarenlang moeizaam opgebouwde vertrouwen zoek. Het zou dus beter zijn indien een hiervoor opgeleide arts zonder behandelrelatie met de patiënt dit uitreikt. Ook formulieren voor stomamateriaal komen bij ons terecht. Terwijl men dingen vraagt waar je als huisarts geen kennis van hebt." Problematisch is dat het ene afgeschafte attest alras opgevolgd wordt door een ander. Van Steenbergen: "Helan begon bijvoorbeeld plots een medisch attest te vragen zodat patiënten vijf euro korting konden krijgen bij de pedicure. Schandalig." Om het klakkeloos invoeren van attesten te voorkomen, werd het idee geopperd om ze vooraf een 'sluis' te laten passeren. Zo wordt het nut ervan afgetoetst en wordt nagegaan of de huisarts wel de meest geschikte persoon is. De 'sluis' kwam vorige zomer ter sprake tijdens een onderhoud van Jong Domus en de artsensyndicaten met minister Vandenbroucke. "De minister was goed op de hoogte en had oor naar onze problemen. Hij had trouwens een mooie oplijsting gemaakt van attesten die de regionale (Vlaamse, Brusselse, Waalse) ministers vragen. Elk kabinet ging mogelijke vereenvoudigingen of afschaffingen intern bekijken", zegt Sophie Van Steenbergen. "Helaas", voegt Anthony Dheere eraan toe, "kan de overheid organisaties op geen enkele manier verbieden attesten uit te schrijven." Dat er resultaten geboekt worden staat buiten kijf. Toch is het moeilijk om de outcome van Project Kafka exact te meten. En helaas blijven er nog voldoende pijnpunten over: attesten voor de kunstacademie of muziekschool, sociaal verlof, geamputeerde ledematen, verhoogde kinderbijslag ("gedigitaliseerd maar een draak van een attest") enz. Terwijl het dan weer frustrerend is dat huisartsen geen attest voor steunzolen mogen uitschrijven. Een prioriteit op langere termijn is de afschaffing van de jaarlijkse attesten in het kader van hoofdstuk IV - voor DOAC's, voor osteoporosemedicatie,... "De werkgroep administratieve vereenvoudiging van het Riziv beloofde zowel voor huisartsen als voor specialisten een stand van zaken op te maken met de meest belastende terugbetalingsaanvragen. Daarbij ook een timing tegen wanneer er iets aan gedaan wordt. Dit zijn wel erg technische dossiers. Resultaten moeten we niet dadelijk verwachten." Ook aan het digitale Mult eMediatt - waarbij met één druk op de knop een uniform ziektebriefje naar alle betrokken instanties (werkgever, ziekenfonds enz.) vertrekt - wordt gewerkt. De grootste leveranciers zijn nog niet klaar, maar beloven een eerste fase uitrol in november. Medispring werkt al met Mult eMediatt en dit komt goed toe bij medex en mutualiteiten. "Aan alle artsen de boodschap: als eind november uw softwareleverancier nog niet met Mult eMediatt fase 1 gestart is, vraag hem dan wanneer wel." Tot slot zijn er de administratieve drempels in de gezondheidszorg voor kwetsbare groepen zoals voor personen zonder wettig verblijf. Dat gaat uiteraard veel verder dan louter papieren tijgers. "Dit is een vorm van administratieve geweldpleging die de drempel tot de zorg verhoogt", zegt Anthony Dheere. "Het leidt op termijn tot meer complicaties en dus hogere medische kosten. We werkten samen met de sociale sector aan een memorandum voor de vereenvoudiging en harmonisering van het systeem Dringende Medische Hulp in aanloop naar de verkiezingen in 2024."