...

Op grond van dit sociaal overleg kan een bekwame helper technische verstrekkingen uitoefenen omwille van zijn tewerkstelling bij een werkgever, en dit zowel op sectoraal als op ondernemingsniveau. Van groot belang is wel dat bekwame helpers geen activiteiten mogen uitoefenen in ziekenhuizen of woonzorgcentra. Daarbuiten is het toepassingsgebied zeer breed: scholen, individuele artsenpraktijken, groepspraktijken, wijkgezondheidscentra enz. In het kader van hun tewerkstelling in ondernemingen of instellingen met een vakbondsafvaardiging waar werknemers als bekwame helpers technische verstrekkingen uitvoeren worden regels en afspraken vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Minstens moet hierin staan dat bekwame helpers vooraf instructies krijgen. Ook de opleiding die ze moeten volgen, wordt omschreven evenals de regels en afspraken rond de praktische implementatie bij het uitoefenen van de technische verstrekkingen en de impact op de arbeidsorganisatie. Werkgevers van ondernemingen of instellingen zonder syndicale delegatie informeren het paritair (sub)comité waaronder ze ressorteren over het beroep dat ze doen op bekwame helpers.Als bekwame helpers technische verstrekkingen uitoefenen, moet de werkgever de ondernemingsraad voorafgaandelijk informeren en raadplegen. Is er geen ondernemingsraad dan informeert de werkgever het comité voor preventie en bescherming op het werk, of anders de vakbondsafvaardiging. De werkgever agendeert een raadpleging van het betrokken inspraakorgaan binnen de zes maanden na het eerste beroep op bekwame helpers. Bij deze gelegenheid heeft een evaluatie plaats die men vervolgens jaarlijks herhaalt.Het wetsontwerp werd op 30 mei zonder veel discussie aangenomen in de Kamercommissie voor volksgezondheid. Gezien de bijkomende bureaucratie is het de vraag of er nog veel animo zal zijn om een beroep te doen op bekwame helpers die beroepshalve verpleegkundige handelingen uitvoeren. Wel blijft het uiteraard mogelijk bekwame helpers in te schakelen op vrijwillige, niet beroepsmatige basis. Daar was echter zelfs geen nieuwe wetgeving voor nodig geweest...