...

De overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt om zelfstandigen die getroffen werden door de coronacrisis ter hulp te komen en de nodige financiële ademruimte te geven. Zo bestaat er het overbruggingsrecht, de compensatiepremie en diens meer. Bovendien werden er ook op het vlak van de sociale zekerheid en de belastingen een aantal maatregelen uitgewerkt waarop u als arts een beroep kunt doen. We geven enkele van deze maatregelen aan. U kunt vooreerst een uitstel van betaling bekomen voor uw sociale bijdragen. Meer bepaald geldt deze maatregel voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020 en 30 juni 2020. Concreet kunt u een jaar uitstel krijgen om uw sociale bijdragen te betalen. Krijgt u het uitstel dan moeten de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020 betaald worden vóór 31 maart 2021. De bijdrage van het tweede kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 30 juni 2020 moeten op hun beurt betaald worden vóór 30 juni 2021. Het uitstel betekent echter geen afstel. U zal de bedragen waarvoor u een uitstel krijgt later alsnog moeten betalen. Het is daarbij belangrijk dat u correct betaalt tegen de uitgestelde termijn. Wil u op deze maatregel een beroep doen, dan is het een kwestie van zeer snel te zijn. De aanvraag kan namelijk (voorlopig?) maar ingediend worden tot 15 juni 2020. Krijgt u het uitstel, dan zijn er geen verhogingen van toepassing. U hoeft dan ook geen interesten te betalen op de laattijdig betaalde bedragen. U blijft, als u uitstel krijgt, ook volledig in orde voor uw sociaal statuut. U kunt zo'n uitstel per e-mail of brief aanvragen. Die richt u aan uw sociaal verzekeringsfonds. Er bestaat geen specifiek formulier voor. Het is daarbij belangrijk om uw naam, voornaam, adres en de naam, zetel en het ondernemingsnummer van uw bedrijf op te geven alsook uw klantnummer. Geef meteen aan dat u een betalingsuitstel vraagt en waarom u dat doet. U zou nog een stap verder kunnen gaan en ook een vrijstelling van bijdragen kunnen vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 alsook voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020 en 30 september 2020 (opgevorderd in het tweede kwartaal van 2020). Voor het indienen van die aanvraag wacht u best tot u de afrekening van de bijdragen van het tweede kwartaal hebt ontvangen. U kunt dan meteen de vrijstelling vragen voor de eerste twee kwartalen tegelijk. Hou er wel rekening mee dat u geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor u wordt vrijgesteld, tenzij u de kwartalen binnen de vijf jaar alsnog regulariseert. U kunt deze aanvraag online indienen via de website socialsecurity.be (*). U kunt de aanvraag ook rechtstreeks indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Moet u uw activiteiten verminderen voor één of meerdere kinderen dan kunt u ook een tijdelijke ouderschapsuitkering vragen. Verder is het onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk een vermindering te vragen van voorlopige sociale bijdragen als uw beroeps- inkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. Ook op het vlak van de belastingen bestaan er enkele mogelijkheden om deze moeilijke periode te overbruggen. Kreeg u bijvoorbeeld recent uw afrekening van de belastingen, dan geldt zowel voor de betaling van de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van twee maanden om de aanslag te betalen. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. Bovendien werd beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig. Hou er rekening mee dat deze maatregel niet geldt voor vennootschappen die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen. Als u een belastingaanslag krijgt die u als gevolg van de coronacrisis niet in één keer kunt betalen, dan kunt u ook een afbetalingsplan vragen. Als u dat krijgt hoeft u geen nalatigheidsinteresten te betalen en geniet u ook van een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling. U dient zo'n afbetalingsplan aan te vragen per schuld. Hiervoor moet u een aanvraag indienen op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Deze aanvraag dient per e-mail of brief te worden bezorgd aan het regionaal invorderingscentrum dat bevoegd is voor uw gemeente.