...

Voor de Bvas staat er in de discussie over de ereloonsupplementen veel op spel. Het verbod wordt in twee fasen uitgevoerd. Op 1 januari zou het verbod ingaan voor een beperkte groep van kwetsbare patiënten, wat in het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen voor twee jaar staat ingeschreven. Wat niet in het akkoord staat en wat Bvas niet had voorzien, is dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn zin zou doordrijven en de tweede fase - een uitbreiding van het verbod naar alle patiënten met een recht op verhoogde tegemoetkoming (RVT) - al wil laten ingaan op 1 januari 2026. "Minister Vandenbroucke voert aan dat de datum moet gespecifieerd worden omwille van de rechtszekerheid", vertelt Johan Blanckaert (voorzitter Bvas). De minister heeft de teksten van het KB dat het akkoord moet uitvoeren al opgesteld en die werden aan de Nationale Commissie voorgesteld. PseudocodesHet akkoord bepaalt ook dat een systeem van pseudocodes wordt uitgewerkt die artsen kunnen gebruiken om niet-terugbetaalde prestaties aan te rekenen. Een werkgroep zou daar tegen eind maart, begin april van dit jaar klaar mee moeten zijn. "Wij hebben als Bvas loyaal uitgevoerd wat onze achterban van ons verwacht. We hadden er wel twijfels over dat het nieuwe akkoord wel door alle partners loyaal zou worden uitgevoerd. Maar men heeft ons verzekerd dat de afspraken zullen worden gehonoreerd. Paul Callewaert van de socialistische ziekenfondsen bevestigde dat van de pseudocodes werk wordt gemaakt." Dokter Blanckaert heeft zelf als oogarts een ambulante praktijk. "Sinds de huidige nomenclatuur opgesteld wordt zijn de zaken sterk geëvolueerd. Zo moeten we een elektronisch patiëntendossier bijhouden, gebeurt de facturatie nu elektronisch via eFact, moeten we daarbij de cybersecurity garanderen, enzovoort. Dat brengt wel extra kosten mee die we als arts moeten dragen." Niet terugbetaalde kosten"Vroeger kregen we medicatie in flesjes met voldoende doses voor 20 patiënten - met een zeer geringe meerkost. Nu komt alles in minims voor eenmalig gebruik. Die kosten één euro per stuk. Wanneer je de pupillen van de patiënt moet dilateren en de oogdruk bepalen, gebruik je makkelijk drie producten. Dat zijn 3 minims of 3 euro - 10% van de prijs van je consultatie. Vroeger kon je dat verrekenen via een supplement maar die mogelijkheid zal nu wegvallen." Hij wijst erop dat de honoraria van artsen met één jaar vertraging worden geïndexeerd, zodat de arts ook tal van andere gestegen kosten uit zijn honorarium moet opvangen. De pseudocodes bieden de artsen nu een uitweg, zodat ze niet in de illegaliteit verzeilen, stelt Blanckaert. "Als men de ambulante praktijken op de knieën wil krijgen, moet men het systeem van de pseudocodes maar ondermijnen - maar dan komen we aan het einde van het overleg", luidt het. Dokter Blanckaert licht toe waar hij nu bevreesd voor is. "Stel dat de ziekenfondsen twee pseudocodes voorstellen, één van een halve euro en één van 17 cents. En daar moeten we het mee doen. Ik hoop dat het niet tot dergelijke scenario's komt." TransparantieVolgens Maaike Van Overloop (AADM) zal de pseudonomenclatuur bepalen "wat het verschil is tussen het ereloonsupplement van de artsen en wat de werkingskost of de materiaalkost is die nu verstopt zit in dat ereloonsupplement." Men wil wat nu loopt niet weggooien, meent Van Overloop. "Iedereen is het erover eens dat men de inkomens van de betrokken specialismen goed in kaart moet brengen, en transparantie scheppen over de werkingskosten." "AADM vindt ook dat het ereloon vooral berekend moet worden op de intellectuele acte, op de technische prestatie - maar dat de werkingskosten, de kosten van wat daar rondom zit daarvan onderscheiden moeten worden." Seksueel geweld De Nationale Commissie opende met een nota over de Zorgcentra na Seksuele Agressie. "Dat was een mooi werkstuk", meent dokter Blanckaert. "Het is goed dat daar geen financiële drempel speelt voor de slachtoffers. Maar er waren toch enkele onduidelijkheden die we in kaart hebben gebracht." "Ik heb daar in mijn eigen praktijk zeer goede ervaringen mee, met name met het Zorgcentrum in het UZA", vertelt dokter Van Overloop. "Er waren wat vragen rond de financiering - die komt voor het grootste stuk overigens van buiten het Riziv. Ik vind dat als de financiering van de politiehulp worden geïndexeerd, dat ook moet gebeuren voor de medische zorg." "Bij slachtoffers van seksueel geweld denken de meeste mensen aan verkrachting, maar heel vaak betreft het personen die hier illegaal verblijven en in de prostitutie gedreven worden. Een tweede grote groep zijn de slachtoffers van interfamiliaal geweld of partnergeweld. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook moet worden geïnvesteerd in de veiligheid van deze centra." Dat kost dus wel wat, weet Van Overloop. Beschikbaarheidshonoria "Het Riziv heeft een boordtabel gepresenteerd, met de werven uit het akkoord en de bijbehorende deadlines," vertelt Van Overloop. "Ook de punten uit het akkoord die al zijn uitgevoerd staan erin aangegeven. Sommige zaken zijn al operationeel." "Het is goed dat de boordtabel er snel is, zo kunnen we nu onmiddellijk van start gaan. Naast de werkgroep over pseudocodes, komen er snel ook twee andere werkgroepen." "Er komt een werkgroep over de huisartsenwachtposten. Die moet de problemen aanpakken die ook de wachtposten zelf hebben aangekaart in een brief aan de Nationale Commissie, een brief die mee ondertekend was door de artsensyndicaten." "Wat voor de huisartsen vooral belangrijk is, zijn de vragen over de beschikbaarheidshonoraria. Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen bepaalt dat die verdubbeld worden in het weekend. Maar nu blijkt dat we dat heel letterlijk moeten nemen: de verhoging geldt van middernacht vrijdag tot middernacht zondag." "De huisarts die vrijdag voor middernacht wachtdienst heeft, krijgt het oude honorarium. Pas vanaf middernacht wordt het honorarium verdubbeld. Dat geldt dan tot zondag middernacht. Wie na middernacht op zondag tot de maandagochtend wachtdienst heeft krijgt weer het gewone honorarium." "Maar het is wel de huisarts die de nacht van zondag op maandag wachtdienst heeft, die daarmee de zwaarste belasting krijgt. Hij of zij heeft maandagochtend ook spreekuur. De vraag is nu om die regeling te herbekijken, in functie van de beschikbare budgettaire massa." GMDEen tweede werkgroep gaat over de GMD's, vertelt Van Overloop. "Uit de tabellen van het Riziv blijkt dat het aantal GMD's bij de huisartsen is teruggelopen. De uitgaven zijn niet verminderd door de hogere GMD-honoraria voor patiënten die erkend zijn als chronisch zieke." "Maar voor de daling van het aantal GMD's moet de verklaring worden gezocht. Heeft het te maken met geografische verschillen? Met het tekort aan huisartsen?" "Wat we vermoeden is dat een aantal GMD's niet zijn verlengd, omdat daarvoor een fysieke consultatie met de huisarts vereist is (of een huisbezoek). Een teleconsult telt niet mee voor de verlenging van het GMD en we vermoeden dat door het grote aantal teleconsults in die periode een aantal patiënten hun GMD's niet verlengd hebben gezien." "De verklaring voor deze evolutie is belangrijk, want het GMD is een groot deel van het inkomen van de huisarts. Patiënten die geen GMD meer hebben, verliezen daarmee ook bepaalde rechten. En voor huisartsen die tot de New Deal toetreden is het aantal GMD's waarop ze kunnen rekenen natuurlijk des te belangrijker." Varia Verder waren er nog een aantal aanpassingen aan nomenclatuur-items, "zaken die in de KB's vergeten waren". Ook de uitgaven in de sector van medische honoraria voor het derde trimester van vorig jaar werden gepresenteerd. Er werd ook melding gemaakt van de talrijke ehealth-problemen. "Ik ben ervan overtuigd dat iedereen er hard aan werkt. Maar de Nationale Commissie is niet echt de plaats om het daarover uitgebreid te hebben. Dat valt niet onder onze bevoegdheid", aldus dokter Van Overloop.