...

Er zijn vooralsnog voldoende neurologen in ons land, maar kleinere ziekenhuizen hebben het toch moeilijk om vacatures in te vullen. De vooruitzichten zijn ook onzeker, gezien de nakende pensioneringsgolf tijdens de komende jaren. De neurologie beschikt nu ook over zeer performante beeldvorming voor vroegtijdige diagnose, terwijl de behandelingen steeds efficiënter worden.Zoals voor de meeste andere specialismen beïnvloedt de vergrijzing van onze bevolking ook in de neurologie de prevalentie van een aantal pathologieën. "We zien geen verschuiving van neurologische aandoeningen per leeftijdscategorie, maar door de demografiche evolutie komen ziekten zoals alzheimer, parkinson en CVA uiteraard vaker voor. Vandaar het belang van stroke-units en geheugenklinieken. Aangezien we veel van de progressieve neurologische aandoeningen in een vroeger stadium diagnosticeren dan voorheen en de levensverwachting van die patiënten ook toeneemt, is de follow-up periode eveneens langer geworden. En door de hogere performantie van ons therapeutisch arsenaal neemt de zorgvraag ook toe", zegt neuroloog Prof. Rik Vandenberghe (KULeuven). Neurologie en psychiatrie zijn al een tijdlang gesplitst, zodat de neuropsychiaters stilaan van het toneel verdwijnen. Er zouden in Vlaanderen thans 280 neurologen zijn voor ongeveer 750 psychiaters. "Toch blijft samenwerking tussen beide specialismen voor bepaalde aandoeningen zeker gewenst, aangezien neurologische aandoeningen ook vaak een niet te onderschatten psychiatrisch aspect hebben." Performantie Alhoewel neurologie hoofdzakelijk een klinische specialiteit blijft, met het accent op anamnese en klinisch onderzoek, zijn neuroradiologische onderzoeken met gebruik van biomarkers en elektrofysiologische investigaties onmisbare hulpmiddelen bij het stellen van vroegtijdige diagnosen. "In de beeldvorming zijn er thans ongeëvenaarde ontwikkelingen aan de gang die ons toelaten bij onder andere cerebrovasculaire aandoeningen de hersenen en de arteriële bevloeiing niet-invasief met grote nauwkeurigheid in het licht te stellen. We evolueren ook naar een herdefinitie van de ziekteclassificatie op grond van nieuwe genetische inzichten en neuropathologisch onderzoek, bijvoorbeeld in het domein van frontotemporale degeneratie en amyotrofe lateraalsclerose", aldus Rik Vandenberghe. "Naast deze verbeterde en vroegere diagnostiek is ook de behandeling van een aantal aandoeningen zoals CVA, epilepsie en MS drastisch gewijzigd", voegt Prof. Patrick Santens (UZGent) er aan toe. "Bovendien is er een realistische hoop op causale of ziektemodificerende behandelingen van vele voordien als onbehandelbaar beschouwde ziekten. Het idee dat neurologie vooral draait rond het stellen van diagnosen waar vooral supportief wordt behandeld is dus achterhaald." Voor vele aandoeningen beschikken neurologen nu over een combinatie van performante geneesmiddelen, waardoor ze er in slagen de levenskwaliteit van hun patiënten zo lang mogelijk op peil te houden. Voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe behandelingen zijn ook heel wat studies aan de gang. Papierberg In Vlaanderen worden in de verschillende universiteiten gezamenlijk jaarlijks zeven assistenten voor opleiding tot neurologie aanvaard. "Zoals voor andere specialismen zijn dat momenteel vooral vrouwelijke kandidaten. Merkwaardig is dat het aantal sollicitanten psychiatrie niet hoger ligt, wat in de nabije toekomst zeker tot een tekort aan psychiaters leidt. Toch begint ook bij ons de situatie in kleinere perifere ziekenhuizen nijpend te worden. Solopraktijken hebben het steeds moeilijker om in opvolging te voorzien. Jonge artsen zijn ook niet meer bereid om permanent bereikbaar te blijven. Een ander heikel punt dat ons dwars ligt is de kafkaiaanse administratie die ons door het Riziv wordt opgelegd. Voorschriften voor kinesitherapie worden te pas en te onpas door de ziekenfondsen in vraag gesteld, en voor de terugbetaling van specifieke medicatie moet ook al een papierberg worden ingevuld. Medisch adviseurs zijn ook zelden bereikbaar voor bijkomende informatie", aldus Patrick Santens, die zich beklaagt over het feit dat administratieve beslommeringen te veel tijd en energie opslorpen. Een klaaglied dat we ook nog elders hoorden...