...

In de voorgaande adviezen (al daterend van 2007 en 2009) had de Orde gesteld dat een arts niet echt gekwalificeerd is om te attesteren dat personen "in staat zijn een wapen te manipuleren". Een arts kan alleen aangeven dat een persoon geen fysieke of mentale tegenindicaties vertoont, die erop zouden wijzen dat het bezit van een wapen gevaar voor zichzelf of voor anderen oplevert. De Nationale Raad stelde een nieuw model voor het attest voor, waarin de geciteerde formule werd geweerd, en vroeg om verduidelijking over aan de Federale Wapendienst bij de FOD Justitie.Niet verantwoordelijk, maar...Die dienst antwoordt nu dat ze onder "in staat zijn een wapen te hanteren" verstaat: "de afwezigheid van manifeste tegenindicaties zoals alcoholisme, depressie, afhankelijkheid van drugs en medicijnen die invloed kunnen hebben op het goed functioneren van lichaam en geest, geestesziekte, handicaps die beletten een wapen veilig te hanteren en dergelijke, waarvan de arts kennis heeft".Een arts, zo stelt de Federale Wapendienst, zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor "het gedrag van een patiënt dat zijn oorzaak vindt in een aandoening die hem niet bekend was en die hij in redelijkheid niet moest kennen toen het attest werd afgeleverd.""De hoofdverantwoordelijkheid blijft bij de vergunningsverlenende overheid die, om met kennis van zaken te kunnen oordelen, behoefte heeft aan het standpunt van een arts." Waarbij gestipuleerd wordt dat de Federale Wapendienst voor het afleveren van een vergunning toch dikwijls steunt op het medische attest dat de arts aflevert.