...

De praktijkassistent moet huisartsenpraktijken ondersteunen. De New Deal moet bijvoorbeeld mogelijk maken dat huisartsen bijkomende taken makkelijker kunnen delegeren en zich zelf beter kunnen toeleggen op hun kerncompetenties.Vrijdag 1 september liet de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid door de regering het takenpakket goedkeuren dat voor praktijkassistenten moet ingeschreven worden in de wetgeving op de zorgberoepen.ParamediciPraktijkassistenten zullen als paramedici verantwoordelijk zijn voor het onthaal (telefonisch, elektronisch en fysiek). Ze moeten daarnaast ondersteuning kunnen bieden in het zorgproces en administratieve en boekhoudkundige taken op zich kunnen nemen.Ze staan in voor logistieke ondersteuning en voeren onder de eindverantwoordelijkheid van de arts, een aantal welomschreven en geprotocolleerde medisch-technische taken uit: het verzamelen en behandelen van stalen zoals een eenvoudige bloedafname, urinetest of covidtest; controle van de bloeddruk; registratie van een ECG; het klaarzetten van steriel materiaal voor bijvoorbeeld een wondhechting.Praktijkassistenten moeten kunnen ingezet worden in de huisartsenpraktijk, maar daarnaast ook in een woonzorgcentrum, revalidatiecentrum en een ziekenhuis. Ze kunnen er voor zorgen dat niet alleen de (huis)artsen maar ook verpleegkundigen meer tijd kunnen vrijmaken om direct bezig te zijn met patiënten. Dat bijvoorbeeld praktijkverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk zich minder moeten toeleggen op administratieve en logistieke zaken en zelf meer kunnen bezig zijn met follow-upconsults van bepaalde chronische patiënten.Opleidingen voor praktijkverpleegkundige zullen in het volgende academiejaar, vanaf de tweede helft van 2024 kunnen georganiseerd worden. De opleiding zal anderhalf jaar in beslag nemen, waarvan zes maanden stage.DoorgroeiHet takenpakket moet de zorgsector helpen aantrekkelijk maken voor een ruimere groep werkzoekenden, zoals mensen die zich interesseren voor de meer IT-gerichte en administratieve taken.Maar tegelijk is het de bedoeling dat deze mensen vervolgens nog kunnen doorstromen naar sterker zorggerichte functies. Met het volgen van brugopleidingen zouden ze kunnen doorgroeien naar een echt verpleegkundig beroep."Met andere woorden zorgt dit nieuwe profiel van praktijksassistent ervoor dat artsen en verplegend personeel niet alleen veel beter ondersteund kunnen worden, tegelijk biedt het de mogelijkheid dat mensen - mits de nodige opleiding - sneller en flexibeler kunnen doorgroeien naar andere zorgprofielen. Zorgprofielen waar vandaag een tekort aan is, zoals verpleegkundigen," zo stelt Vooruit-minister Frank Vandenbroucke het."Precies daarom is het belangrijk dat het beroep van de praktijkassistent een zorgberoep is." De voorbije ministerraden werden ook telkens nog belangrijke sommen vrijgemaakt voor de aanwerving en de versterking van de instroom van ondersteunend zorgpersoneel.