...

Er zou volgens de persmededeling van de regering wel een uitzondering gelden voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. Een ziektedag zonder ziektebriefje zou ook maar maximum drie keer per jaar mogelijk zijn.Dermagne legde vrijdag 10 juni in totaal vier wetteksten ter goedkeuring aan zijn collega's voor -- waarvan een wetsontwerp en drie voorstellen van KB's.Er komt een nieuwe regeling voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens medisch overmacht. Het ontslag wordt losgekoppeld van een reïntegratietraject. Ook de regeling inzake "neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting" wordt aangepast.Daarnaast wordt het mogelijk om af te wijken van de minimumgrenzen op de duur van de prestaties met het oog op een gedeeltelijke werkhervatting.