...

MyCarenet houdt tellers bij van de artsen die al gebruik maakten van zijn verschillende diensten. Al 6.957 artsen gebruikten MyCarenet om het GMD van de patiënt te controleren, bijvoorbeeld. En 7.307 artsen consulteerden het akkoord voor een geneesmiddel dat in hoofdstuk IV is opgenomen. Dat was de toestand op 30 september jongstleden.Maar het gebruik van de e-facturatie voor de verplichte DBR hinkt duidelijk achterop. Helemaal op het einde van het eerste jaar dat de verplichting effectief van toepassing was, stond de teller op 3.774.Grondwettelijk HofHet gebruik van e-facturatie heeft nochtans verschillende voordelen: minder administratie, een snellere uitbetaling (14 dagen in plaats van 30 bij een facturatie op papier) en een tariefverbintenis als de arts het tarief met MyCarenet heeft vastgesteld.Toen onlangs het Grondwettelijk Hof het beroep verwierp dat verschillende partijen hadden aangetekend tegen de verplichte sociale DBR, ging het er daarbij van uit dat huisartsen MyCarenet effectief gebruiken.Een van de partijen had als argument in haar verzoekschrift aangevoerd dat de regeling huisartsen discrimineerden tegenover specialisten, voor wie de verplichting niet geldt.Het Hof zag twee redenen waarom het onderscheid tussen huisartsen en specialisten gerechtvaardigd is. Huisartsen hebben een bijzondere rol in de gezondheidszorg - ze moeten de toegankelijkheid van de zorg verzekeren.Maar ook vond het Hof dat de overheid de regeling tot de groep van huisartsen mocht beperken omdat deze artsen al "beschikken over de nodige digitale instrumenten om die regeling op een correcte wijze en zonder onevenredige administratieve lasten uit te voeren."Wie valt uit de boot?Maar als huisartsen al beschikken over de mogelijkheid om eFact te gebruiken, waarom doet meer dan de helft dat dan nog niet? Omdat niet alle huisartsensoftware al het gebruik van eFact mogelijk maakt?Eigenlijk zou dat niet meer mogen. Vrijwel alle noemenswaardige EMD-pakketten hebben ondertussen bewezen dat ze eFact-bekwaam zijn. MyCarenet geeft een lijstje op van 14 pakketten. Een huisartsenpakket dat niet op dat lijstje staat is Pricare. Maar dat pakket is gericht op de Wijkgezondheidscentra en die hebben die MyCarenet-service niet nodig.Tussen theorie en werkelijkheid kan wel een discrepantie bestaan. Misschien is de toepassing van eFact helemaal niet gebruiksvriendelijk? Maar de grote EMD-pakketten zouden ondertussen toch wel over dat euvel heen moeten zijn.Een aantal huisartsen tellen waarschijnlijk niet mee voor deze toepassing. Zij die in de wijkgezondheidscentra werken, bijvoorbeeld. Maar dat kan niet de verklaring zijn voor het groot aantal huisartsen die nog nooit gebruik gemaakt hebben van eFact. Artsen die gebruik maken van een tarifiëringsdienst? Zo een firma handelt de facturatie voor de arts af en biedt die laatste daarbij een eigen toepassing aan.Er is ook een (slinkend) aantal artsen dat helemaal niet geïnformatiseerd is. Maar die gebruiken dan ook de andere genoemde diensten van MyCarenet niet, waar de teller wel aanzienlijk hoger staat.Is er, ondanks de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, toch sprake van discriminatie van een niet verwaarloosbare groep huisartsen? Moeilijk uit te maken. Misschien dat de evaluatie van de verplichte sociale DBR die na een jaar zou worden uitgevoerd, hier wat meer klaarheid zal brengen.