...

In die lijst wordt het paramedisch beroep 'bandage, orthese en prothese' vervangen door de woorden 'orthopedische technologie in ofwel mobiliteitshulpmiddelen, ofwel de bandagisterie en orthesiologie, ofwel de prothesiologie of schoentechnologie'. Een ander KB regelt de beroepstitels die de beoefenaars van deze beroepen mogen voeren. Het gaat respectievelijk over de beroepstitels 'orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen', 'orthopedisch technoloog in de bandagisterie en de prothesiologie', 'orthopedisch technoloog in de prothesiologie', en 'orthopedisch technoloog in de schoentechnologie'. Het regelt ook de kwalificatievereisten (opleiding) waaraan zij moeten voldoen en vooral de 'prestaties en handelingen' die zij mogen verrichten. Daarbij wordt het klassieke onderscheid gemaakt tussen prestaties die al dan niet op voorschrift van een arts mogen worden verricht en de handelingen die door een (niet nader gespecificeerde) arts-specialist mogen worden toevertrouwd aan een paramedicus. Hiermee wordt het in de WUG verankerde systeem van lijsten van medische handelingen die onder bepaalde voorwaarden door niet-artsen mogen worden verricht, nogmaals bekrachtigd en bestendigd. Dit staat zeer ver af van een grondige herziening van die WUG. Nog een ander KB breidt het toepassingsgebied van artikel 10, eerste lid van de Kwaliteitswet uit tot de beoefenaars van de paramedische beroepen van orthopedisch technoloog. Dat artikel bepaalt dat de gezondheidszorgbeoefenaar enkel gezondheidszorg mag verstrekken indien hij beschikt over een visum dat zijn bekwaamheid tot uitoefening van zijn gezondheidszorgberoep reflecteert. Die verplichting zal gelden vanaf 1 juli 2023.