...

Daartoe vervangt artikel 3 van dit decreet artikel 45 van dat van 21 november 2003 over het preventief gezondheidsbeleid. Dat bevat al een verplichting tot melding van infecties veroorzaakt door biotische factoren maar het toepassingsgebied ervan en de wijze van melding worden verduidelijkt. De verplichting geldt voor de behandelend arts, het hoofd van een laboratorium van klinische biologie en de arts die belast is met het medisch toezicht in scholen, bedrijven, voorzieningen waar kinderen en jongeren verblijven, en residentiële zorginstellingen. Onder residentiële zorginstellingen verstaat het decreet de woonzorgcentra, de voorzieningen die erkend, vergund of gesubsidieerd worden door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap en de revalidatieziekenhuizen. Het benoemen van revalidatieziekenhuizen als residentiële zorginstellingen roept de vraag op of Vlaanderen die instellingen nog wel als ziekenhuizen beschouwt... Volgende gegevens moeten worden gemeld: het identificatienummer van de sociale zekerheid van de geïnfecteerde persoon; diens voornamen, achternaam, geboortedatum en geslacht; de vermoede of bevestigde diagnose van de meldingsplichtige infectie; de identiteit en de contactgegevens van de melder en de datum van de melding. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook de coördinaten van de behandelende arts en, in voorkomend geval, van de arts-specialist en het ziekenhuis gemeld worden. De melding wordt gedaan aan een ambtenaar-arts aangeduid door de Vlaamse regering. Die regering bepaalt, na advies van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens de termijn waarin de melding wordt gedaan, en de vorm en wijze van de melding. Dat is nog niet gebeurd. De ambtenaar-arts legt over elke infectieziekte die gemeld wordt, een dossier aan. Dat dossier wordt maximaal dertig jaar bewaard in geval van tuberculose en maximaal tien jaar bij een andere infectieziekte. Het dossier kan echter langer bewaard worden als het deel uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek of als het vermoeden bestaat dat het dossier daartoe aanleiding kan geven. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2024, maar de Vlaamse regering kan wel een vroegere datum bepalen. Tot dan geldt de bestaande versie van artikel 45 van het decreet preventief gezondheidsbeleid.