...

De klassieke ziekenhuisopnamen - met een verblijf van verschillende dagen in het ziekenhuis - zijn heel vergelijkbaar tussen de drie gewesten. In Brussel wordt er iets minder gebruik van gemaakt.Verschillen tussen de gewesten zijn er vooral voor het dagziekenhuis en voor ambulante contacten met de spoeddiensten. In Vlaanderen is er een opvallend groter gebruik van het dagziekenhuis. Maar het aantal ambulante contacten met de spoed (niet gevolgd door een ziekenhuisopname) ligt opvallend lager (zie bovenste figuur).In 2017 bedroeg het totale aantal ziekenhuisverblijven per 100.000 inwoners in Vlaanderen 50.862 (+14,4% sinds 2008), in Brussel 58.495 (+9,4% sinds 2008) en in Wallonië 58.023 (+14,4% sinds 2008).In Vlaanderen wordt er niet alleen minder vaak gebruik gemaakt van de spoeddiensten, het gebruik is er ook anders. Een derde van contacten met de spoed wordt gevolgd door een ziekenhuisopname. In Wallonië en vooral in Brussel keert meer dan 80% van de gebruikers van de spoeddiensten na hun passage op de spoed gewoon weer naar huis.Slechts 45% van de ziekenhuisopnamen begint in Vlaanderen met een verblijf op de spoed, in de twee andere gewesten is dat iets meer dan 60% (zie onderste figuur).Blikvanger Gezondheidszorg is een nieuwe publicatie van de FOD Volksgezondheid. Aan de hand van 'kerncijfers' wil het inzicht bieden in sectoren van de gezondheidszorg - in eerste instantie de ziekenhuissector (de 'algemene ziekenhuizen') waarover de federale overheid bevoegd is.De federale overheid beschikt over heel wat data en de FOD Volks- gezondheid denkt erover na hoe ze die beter kan ontsluiten. Dat gebeurt vaker in heel gespecialiseerde studies en rapporten, maar de Blikvanger Gezondheidszorg geeft een bredere schets weer. Dat gebeurt aan de hand van talrijke grafieken zoals de twee die we hier presenteren, veeleer dan met ruw cijfermateriaal - wat de publicatie erg toegankelijk maakt.Pedro Facon, directeur-generaal Gezondheidszorg, kondigt in een voorwoord aan dat volgende edities meer elementen zullen aanbrengen die interpretatie mogelijk maken - de eerste editie focust droogweg op de kerncijfers.Naast de algemene ziekenhuizen zullen ook de dringende hulpverlening, de psychosociale zorg en de zorgberoepen aandacht krijgen. De FOD Volksgezondheid hoopt te kunnen samenwerken met andere overheidsdiensten met rijke, aanboorbare databronnen.