...

Het KCE-rapport pleit voor een geïntegreerd en universeel prenataal zorgtraject - op grond van een gepersonaliseerd zorgplan, en multidisciplinair met één zorgverlener als coördinator. Vandaag heeft 85% van de Belgische vrouwen meer dan tien prenatale consultaties - gynaecoloog, vroedvrouw en huisarts tezamen genomen. De mediaan is 15. Het KCE pleit voor meer integratie omdat nu de betrokken zorgverleners tijdens de veelvuldige contacten veelal hun eigen weg bewandelen.Het KCE pleit ook voor een universeel zorgpad. Bijna vier procent van de vrouwen heeft thans minder dan zeven consultaties tijdens de zwangerschap bij een van de drie betrokken zorgberoepen. En dat is te weinig. Drie procent van de vrouwen die zwanger worden, ziet de eerste 20 weken geen enkele zorgverlener.(Lees verder onder de figuur).In Vlaanderen zien negen op de tien vrouwen in de loop van de zwangerschap minstens één keer de huisarts. Het mediane aantal huisartsenconsultaties tijdens de zwangerschap bedraagt vier. Voor de rest van België liggen die cijfers opvallend lager. De facturatiegegevens van het IMA vertellen niets over de reden van het contact met de huisarts. In hoeverre op die consultaties ook prenatale zorg ter sprake komt, is niet duidelijk. Vrouwen die vaker de huisarts consulteren tijdens de zwangerschap, zijn ook vrouwen die vaker bij de gynaecoloog en vroedvrouw langs gaan. De huisarts lijkt in de prenatale zorg niet vaak het voortouw te nemen.Dat de rol van de huisarts toch niet weg te cijferen valt, mag minstens hieruit blijken: zonder de contacten met de huisarts zou in Vlaanderen het aantal vrouwen dat tijdens de zwangerschap minder dan zeven 'prenatale' contacten had, stijgen van drie naar zeven procent. En het aantal vrouwen dat de eerste 20 weken van de zwangerschap geen enkele deskundige zorgverlener ziet, zou er stijgen van drie naar 4,5 %. De andere twee gewesten hebben dat vangnet van de huisarts veel minder.In Vlaanderen zijn gynaecologen huiverig om ook de vroedvrouw een plaats te geven in de prenatale zorg. Vlaanderen telt veel vroedvrouwen: 7.723 in totaal, 68% van het totale aantal in België. Het is niet evident om er als vroedvrouw aan de kost te komen. Er zijn in Vlaanderen 835 erkende gynaecologen (cijfers voor 2017).Zoals gezegd zitten consultaties bij vroedvrouwen in de lift, het percentage vrouwen dat tijdens de zwangerschap een gynaecoloog én een vroedvrouw zag, steeg van 31% in 2010 naar 55% in 2016. Maar dat zijn vooral bijkomende consultaties. Voor iedere consultatie bij een vroedvrouw vermindert het aantal consultaties bij de gynaecoloog met 0,15. Dat is op Belgische schaal. In Vlaanderen ziet het KCE geen significant effect in die zin.Vroedvrouwen, gynaecologen en huisartsen hebben in de ogen van de zwangere vrouw verschillende rollen. De huisarts is de arts die de vrouw ook buiten haar zwangerschap volgt. Gynaecologen hebben de deskundigheid in huis die de patiënte geruststelt - maar hebben maar beperkte tijd. Vroedvrouwen hebben veel tijd en zijn benaderbaar over een breed spectrum van onderwerpen.