...

Een rechtvaardige oplossing voor de geslaagde maar ongunstig gerangschikten van het toegangsexamen geneeskunde 2019 in Vlaanderen, dat is wat we vragen. Net als vele Vlaamse aspirant-geneeskundestudenten volgen we dit dossier met argusogen. Een politieke oplossing kan maar vorm krijgen en gedragen worden indien men rekening houdt met alle feiten en argumenten. Als ouders vragen we ten eerste een decreetwijziging of politieke beslissing waarbij alle geslaagden van 2019 mogen starten met de studies en de Vlaamse student zijn gelijke, faire kansen krijgt. Daarnaast moeten van het toegekende en nog te bepalen quotum van 2020 max. 286 plaatsen voorzien worden voor deze ongunstig gerangschikten.Ons doel is de Vlaamse student gelijke, faire kansen te geven, net zoals de Waalse student, om als geslaagde voor het toegangsexamen in juli 2019, zonder nieuw toegangsexamen te starten met de geneeskundestudies in september 2020. Dit kan door van het toegekende federale quotum voor Vlaanderen voor 2020, voldoende plaatsen te voorzien voor deze groep ongunstig gerangschikten. Dit alles met respect voor het federaal voor Vlaanderen vastliggend quotum. Met andere woorden we vragen niet om federaal extra Riziv-nummers te creëren - dit in tegenstelling tot Wallonië.Daarvoor is in eerste instantie een politieke beslissing in het Vlaams Parlement nodig waarbij het vastgelegde federale quotum voor 2020 éénmalig wordt verhoogd met het aantal geslaagde, ongunstig gerangschikten. Dit is de oplossing die Wallonië al jaren eenzijdig en zonder de minste contestatie, en met hulp van de federale overheid uitvoert. Daarnaast vragen we aan de federale overheid dat men het jarenlange unilateraal bijcreëren van Riziv-nummers enkel voor de Waalse studenten éénmalig compenseert door een beperkte extra toekenning van de Riziv-nummers voor deze groep. Voor de federale overheid wordt dit een nuloperatie, want de éénmalig te creëren Riziv-nummers langs Vlaamse zijde dienen gecompenseerd te worden door in Wallonië maximaal 286 starters minder toe te laten volgend jaar. Aangezien men de laatste twee jaar alleen al 1.038 (635 in 2018 en 403 in 2019) Riziv-nummers zomaar surplus gekregen heeft, is deze eenmalige vraag te verantwoorden.We vragen dat het Vlaams regeerakkoord geconcretiseerd wordt - onze vraag werd duidelijk opgenomen: "We blijven als Vlaanderen eisen dat er een correcte verdeling van de Rizivnummers is tussen de gemeenschappen en er een aflossing komt van het in het verleden door de Franse gemeenschap opgebouwde overtal."Deze vraag is gerechtvaardigd omdat er al 22 jaar, sinds 1997, een ingangsexamen is en dit beleid enkel door Vlaanderen wordt gevolgd. Vlaanderen heeft het quotum in meer dan 20 jaar nooit overschreden. Concreet is er een tegoed van minstens 1.000 Rizivnummers voor de Vlaamse studenten. Daarnaast wordt er al 22 jaar structureel en stelselmatig een ruim te grote groep studenten toegelaten in Wallonië, met een totale negatie van het toegekende quotum.Wallonië heeft een overtal van 1.500 tot 3.000 Riziv-nummers, daar waar ze volgens de federale regels dit jaar 2019 recht hadden op 0 nummers in plaats van 505. Zonder schaamte doen ze er daar dit jaar opnieuw 453 bovenop (958). Ondanks een politieke afspraak uit 2017 waarbij Wallonië op 15 jaar tijd het overschot diende weg te werken! Het toen voor Wallonië bepaalde quotum van 505 was louter om de Waalse geneeskundefaculteiten leefbaar te houden gezien hun quotum in principe 0 is! In plaats van wegwerken en dus minder te laten starten, werd het quotum zowel in 2018 als in 2019 met het dubbele overschreden: jaar na jaar vergroot de kloof in plaats van te verkleinen!Waalse politici verdedigen unaniem en zonder blozen deze Waalse keuzes. Meer nog, Waals gezondheidsminister Morreale verklaarde in de Specialist van 7 november: "Vlaanderen weigert om de federale quota te volgen met het voorwendsel dat de Franstaligen die niet respecteren". Er is geen enkel besef of aanwijzing dat ze hun politiek in 2020 zullen veranderen. Als er geen signaal komt, dan heeft Wallonië geen enkele reden om hun jarenlange koers die gedoogd werd door het federale beleid, te wijzigen. Dit is een blanco cheque voor Wallonië. 22 jaar lang hebben enkel Vlaamse jongeren hun droom om arts te worden moeten laten varen door een streng ingangsexamen en hakbijlquotum. Ook in 2019 is er een duidelijke schending van het gelijkheidsprincipe ten aanzien van de Vlaamse student gezien die én ingangsexamen gedaan heeft én geslaagd was, maar toch niet kan starten daar waar dubbel zoveel kandidaten dan toegelaten mogen starten in Wallonië. In hetzelfde land waarbij de Riziv-nummers federaal worden toegekend, dienen dezelfde principes gehanteerd te worden voor Vlaanderen en Wallonië. Concreet: 453 teveel starters in Wallonië die een Riziv-nummer zullen krijgen! Tegenover 286 Vlaamse jongeren die geslaagd zijn, niet mogen starten en geen Riziv-nummer zullen krijgen. Dit betekent het toekennen van Riziv-nummers buiten contingentenkelaan Waalse artsen en niet aan Vlaamse artsen!De federale overheid had verzekerd dat er geen Riziv-nummers meer zouden toegekend worden zonder efficiënte filter maar op 12 april 2019 besliste de ministerraad om extra Riziv-nummers te geven aan de Franstaligen in 2019 en in 2020 zonder hieraan bindende voorwaarden te koppelen. Dit creëert een precedent en bevoordeelt de Waalse student. Nochtans gaat het om Belgische wetgeving die geldt voor beide gemeenschappen! Voorts heeft men in Vlaanderen geen rekening gehouden met de impact op de mens achter de cijfers. Soms is het hallucinant wat de impact is van geslaagd te zijn maar... ongunstig gerangschikt.Verder is onze vraag nog te verantwoorden doordat de noden in Vlaanderen niet kunnen worden ingevuld, omwille van de structurele ongelijkheid van het ingangsexamen en omdat het draagvlak er is. Onder andere Domus Medica en de patiënt bekennen duidelijk kleur. We delen volledig de bekommernis dat er geen rechtsonzekerheid mag gecreëerd worden. Op het einde van de studie moet elke starter een Riziv-nummer krijgen. We willen ook de federale quota behouden en we willen niet in Waalse toestanden verzeild geraken. We vragen dus een éénmalige beperkte maatregel (cfr. 286 tov 453 overstarters in Wallonië alleen al in 2019) voor de start van de studie in 2020. We delen tot slot ook de bekommernis om via het bepalen van de subquota te komen tot een betere verhouding huisarts/specialist.