LUCHTVERVUILING

...

Volgens een Chinese studie bestaat er een correlatie tussen luchtvervuiling en het risico op stille miskraam, of het overlijden van de foetus tijdens het eerste zwangerschapstrimester zonder dat de zwangere vrouw dat opmerkt. Chinese vorsers hebben de medische dossiers doorgenomen van 255.668 vrouwen die tussen 2009 en 2017 zwanger waren geworden in Peking, een zeer vervuilde stad met een hoog percentage miskramen.De onderzoekers hebben ook de blootstelling van die vrouwen aan luchtvervuiling gemeten, waarbij ze zich concentreerden op de volgende vier polluenten: fijn stof PM2,5, zwaveldioxide, ozon en koolstofmonoxide. Daarvoor gingen ze uit van de cijfers van de stations die de luchtkwaliteit volgen, dicht bij de woonplaats en de werkplaats van de betrokken vrouwen.In totaal vertoonden 17.497 (6,8%) vrouwen een stille miskraam tijdens het eerste zwangerschapstrimester. Na correctie voor vertekenende factoren stelden de auteurs een correlatie vast tussen de bovenvermelde vier polluenten en een groter risico op miskraam tijdens het eerste zwangerschapstrimester. Ze merkten ook dat het risico niet lineair steeg, maar wel sterker steeg naarmate de luchtvervuiling ernstiger was. Of het al dan niet gaat om een oorzakelijk verband, moet nog worden onderzocht. Daarvoor zouden experimenten op de foetussen moeten worden uitgevoerd.