...

Het euthanasieproces heeft in de medische wereld heel wat ophef veroorzaakt. Enkele van uw collega's moesten toen zelfs voor het hof van assisen verschijnen op beschuldiging van 'gifmoord'. Stel u voor dat u iets soortgelijks overkomt en dat u op een gegeven moment wordt geconfronteerd met een strafklacht van een misnoegde patiënt of van diens familie. Weet dan dat u zich door volgende vijf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen maximaal kunt beschermen. Als iemand een strafklacht tegen u indient, dan komt u dat wellicht te weten doordat u wordt opgeroepen voor een verhoor. Krijgt u een dergelijk document, dan is het aangewezen meteen een advocaat te contacteren. U hebt daarbij de vrije keuze op welke advocaat u een beroep wil doen. Maak bij de eerste consultatie wel goede afspraken over hoeveel diens tussenkomst u precies zal kosten. De meeste advocaten zullen hierbij werken aan een uurtarief. U kunt met uw advocaat overleggen over hoe u zich bij het verhoor kunt gedragen, waarop u in het kader van het verhoor dient te letten en u kunt eveneens overlopen welke verklaring u zal afleggen. Dit is ook nuttig als u onschuldig bent. U kunt namelijk op die manier vermijden dat u onder druk onware of onsamenhangende dingen zou zeggen. Past de datum waarop u wordt opgeroepen niet voor u en/of voor uw advocaat, dan kunt u (of hij) vragen om een andere afspraak vast te leggen. U kunt dit zelfs telefonisch regelen. In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen gebeuren dat u wordt aangehouden. Indien u dan zelf geen advocaat heeft, zal men u er een toewijzen. U kunt wel afstand doen van dit recht. Het moge duidelijk zijn dat u, zelfs als u onschuldig bent, er alle belang bij hebt een advocaat onder de arm te nemen. Bij de aanvang van het verhoor zal de politie u meedelen wat uw rechten precies zijn. Probeer uw relaas bij het verhoor zo consistent mogelijk te houden en raak niet in paniek (waardoor u onjuiste of onsamenhangende zaken zou zeggen). Neem rustig de tijd om op vragen te antwoorden. U beslist daarbij zelf wat u vertelt. Zorg er alleszins voor dat u zaken die wijzen op uw onschuld zoveel mogelijk in de verf zet. Weet dat u het recht hebt om te zwijgen tijdens uw verhoor. U kunt dus niet verplicht worden om bekentenissen af te leggen of om zaken te zeggen waardoor u zichzelf beschuldigt. De politie mag overigens niet dreigen u vast te houden zolang u geen verklaringen aflegt. Het zwijgrecht betekent echter niet dat u zomaar leugenachtige verklaringen kan gaan afleggen. Als u verklaringen aflegt die in strijd zijn met andere zaken uit het dossier, dan riskeert u nadien immers niet meer geloofd te worden door een rechter. Wat u allemaal verklaart en in het PV wordt opgenomen, kan als bewijs tegen u worden gebruikt in een latere eventuele strafprocedure (of zelfs in een burgerlijke zaak als men bijvoorbeeld een schadevergoeding van u vraagt). Vraag om uw verklaring op het einde van het verhoor nog eens te mogen nalezen en laat die aanpassen als ze niet klopt of als uw woorden zijn verdraaid of te veel zijn samengevat. U kunt op dat moment eventueel ook nog vragen om bepaalde zaken toe te voegen. U hebt op het einde van uw verhoor ook recht op een kopie daarvan. Vraag deze zeker op. U kunt die dan bijhouden voor uw dossier en voor het dossier van uw advocaat. U hebt als verdachte in principe ook een recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor zelf. Als u een advocaat bijstand laat verlenen kan die mee in het oog houden of alles wel volgens de regels verloopt. Hij kan er ook voor zorgen dat uw verhoor niet te chaotisch wordt en gestructureerd verloopt. Hij kan ook 'bijsturen' als het mis dreigt te gaan. Indien er een strafonderzoek tegen u wordt gevoerd kunt u in de loop daarvan wel eens vragen om het strafdossier te mogen inzien. Op die manier kunt u te weten komen welke stappen en onderzoeken er in het dossier al gezet zijn. U krijgt dan een veel duidelijker beeld van de stand van zaken. Het is uiteindelijk de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter die beslist om uw verzoek al dan niet in te willigen (afhankelijk van het soort onderzoek dat wordt gevoerd). Als die inzage wordt geweigerd kunt u daar eventueel ook hoger beroep tegen instellen. Ook voor het vragen van een inzage in het strafdossier en de inzage zelf doet u best een beroep op de diensten van een advocaat. Die kan nu eenmaal beter beoordelen wat er in het strafdossier al gebeurde en er de relevante zaken uit filteren. Het kan gebeuren dat u meent dat er in de loop van het strafonderzoek onvoldoende zaken onderzocht zijn die uiteindelijk in uw voordeel zijn. Als dat het geval is kunt u ook soms vragen dat er bijkomende onderzoeksdaden worden verricht. U moet dan wel zeer concreet aangeven welk bijkomend onderzoek u wil zien gebeuren. Indien wordt geoordeeld dat het onderzoek niet nodig is voor de verdere waarheidsvinding, dan kan dit worden geweigerd. U hebt dan het recht om ook hiertegen hoger beroep aan te tekenen.