...

Als u al een contract afsloot met bv. een leverancier van medisch materiaal of een aannemer om bepaalde werken aan uw praktijkruimte te doen, dan kan deze de prijs die u hiervoor overeenkwam in de regel niet zomaar aanpassen. Een overeenkomst strekt de partijen nu eenmaal tot wet. De leverancier kan zich dan ook niet verschuilen achter een verhoging van de prijs van grondstoffen of van de lonen om eenzijdig een hogere prijs aan u te gaan vragen. De voorgaande regel geldt zelfs als de prijsstijging onverwacht is en dit bv. door de coronacrisis, een natuurramp enz. Wat natuurlijk wel altijd kan, is dat u met uw leverancier overeenkomt dat die een prijsverhoging mag toepassen. Krijgt u uiteindelijk een factuur waarbij u een hoger bedrag krijgt aangerekend dan wat was overeengekomen, dan moet u dit 'extra' bedrag niet betalen. Het is dan wel belangrijk de factuur te protesteren en aan te geven waarom u niet overgaat tot integrale betaling. Doet u dat niet dan bestaat het risico dat de leverancier zal zeggen dat u de factuur aanvaardde. Betaal meteen ook al het niet-betwiste gedeelte van de factuur om uw goede trouw te laten zien. Iets anders wordt het als in de overeenkomst (of in de algemene voorwaarden van uw leverancier - als u die aanvaardde) een bepaling staat die het de leverancier toelaat om de prijs aan te passen. Een dergelijke bepaling moet precies aangeven op welke manier de prijs wordt aangepast en wanneer dat exact kan gebeuren. De nieuwe prijs moet ook bepaald of bepaalbaar zijn door bv. een soort van formule aan te geven waarin een aantal parameters staan die toelaten de nieuwe prijs te bepalen. Het kan ook gebeuren dat u een overeenkomst afsloot met een leverancier waarbij deze over een langere termijn prestaties voor u levert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een onderhoudscontract voor uw copier of printer, een poetsfirma of een accountant. In dat geval blijft de aanvankelijk overeengekomen prijs in principe ook gelden gedurende de samenwerking en kan uw leverancier die niet zomaar aanpassen, tenzij er andere afspraken zouden zijn gemaakt. Ook hier moeten prijsherzieningsclausules duidelijk zijn en toelaten de nieuwe prijs te bepalen. Weet overigens dat het meestal niet zomaar toegelaten is dat uw leverancier in de overeenkomst een clausule opneemt waarbij die bepaalt dat de prijs jaarlijks wordt aangepast in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of van enig ander indexcijfer. Zo'n bepaling is meestal nietig, tenzij er in de sector waarin de leverancier werkzaam is een andere regeling zou zijn uitgewerkt. Weet wel dat deze regel niet geldt voor huurcontracten of overeenkomsten die betrekking hebben op prestaties geleverd door de beoefenaars van vrije beroepen (bv. overeenkomsten met uw accountant of advocaat). In die contracten is zo'n aanpassing van de overeengekomen prijs aan de index wel toegelaten.