...

In het Belgisch Staatsblad van 4 februari jl. verschenen vier KB's over het GMD - gedateerd van 23 december 2021. Het belangrijkste daarvan regelt, met terugwerkende kracht tot begin 2021, de uitbetaling van het GMD-honorarium aan de huisarts. Dat vervangt het KB van 25 juli 2014 dat zelf in de plaats kwam van een tien jaar ouder KB. Het KB van 2014 creëerde een extra spoor voor het openen en verlengen van GMD's: dat kon ook elektronisch via MyCareNet. Het nieuwe KB dat pas verscheen, maakt van de 'nieuwe', elektronische procedure de enig nog geldende. Het e-GMD is eigenlijk al een jaar verplicht; nu staat het ook in de wet. Het nieuwe systeem maakt daarnaast dat - als alles goed zit - huisartsen deze maand het GMD-honorarium hebben ontvangen voor alle patiënten die eind 2021 bij hen een GMD hadden. Dat zijn de honoraria voor het 'verlengingsjaar' 2022. Het is de tweede keer dat dit zo wordt afgerekend - de honoraria voor het verlengingsjaar 2021 werden in februari een jaar geleden uitbetaald. Dat zelfs vóór de honoraria van het verlengingsjaar 2020 waarvan de uitbetaling pas in september 2021 was geregeld. Dat het KB zo laat verschijnt, heeft ook een voordeel gehad. Een goed jaar geleden kaartte de Bvas aan dat 329 artsen pas in januari 2021 naar het nieuwe, elektronische systeem met MyCareNet waren overgestapt. Zij grepen naast de honoraria voor het verlengingsjaar 2021 die intussen al waren uitbetaald. Het syndicaat wees erop dat de huisartsen een bijzonder moeilijke tijd doormaken, en dat ze mogelijk door de werkdruk de deadline uit het oog verloren waren. Het Riziv kwam aan die opmerkingen tegemoet: artsen die tot 15 maart 2021 nog overstapten naar het elektronische MyCareNet-systeem kregen vooralsnog de honoraria voor het verlengingsjaar 2021 uitbetaald, volgens het KB ook in september 2021. Maar in november 2021 kwam MyCareNet tot een onthutsende vaststelling: 1.200 huisartsen zijn intussen nog steeds niet overgestapt naar het systeem. Zij kunnen geen aanspraak meer maken op het GMD-honorarium. Wie zijn deze artsen? Zijn het oudere dokters die nog nooit elektronisch hebben gewerkt? Het Riziv laat dat onderzoeken. Daarnaast dreigden ook 150.000 patiënten van die artsen hun GMD-rechten te verliezen. Maar dat is verholpen: een van de drie andere KB's die op 4 februari in het Staatsblad verschenen, bepaalt dat deze patiënten dit jaar nog hun rechten behouden. De twee andere KB's vertalen de nieuwe schikkingen in nomenclatuurregels. In de nomenclatuur worden onder meer de minimumvereisten voor een GMD beschreven: welke elementen zeker in het dossier moeten zijn genoteerd. De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv voerde een vijftal jaar geleden steekproeven op het terrein uit om te zien in hoeverre de GMD's van huisartsen daaraan voldeden. Maar 6% van de GMD's waren echt volledig, zo bleek. In de meeste dossiers ontbraken belangrijke elementen. In de voorbije akkoorden artsen-ziekenfondsen werd dan ook telkens een apart hoofdstukje opgenomen over het verbeteren van de kwaliteit van de GMD's. Het huidige akkoord voor 2022-2023 noemt het GMD "een belangrijke pijler voor het verzekeren van de kwaliteit van de zorg". Tegen eind dit jaar moet Sciensano een 'didactische tool' ontwikkelen om de huisarts te ondersteunen om het elektronische medische dossier "volledig en kwaliteitsvol" in te vullen. Een werkgroep die in uitvoering van het vorige akkoord in de loop van vorig jaar uitzocht wat voor kwaliteitsindicatoren konden worden ontwikkeld voor het GMD, stelde voor met jaarlijkse thema's naar een optimalisatie van de dossiers toe te werken. Zijn de gegevens voor het opvolgen van diabetes ingevuld op de correcte plaats? Hoe staat het met de vaccinaties, bijvoorbeeld voor influenza en pneumonie? Wordt het GMD automatisch gesynchroniseerd met Vaccinnet? Een kwaliteitscheck is maar mogelijk doordat het GMD elektronisch is. De werkgroep putte inspiratie uit de audits die in het kader van de selectie van risicopatiënten voor de covidvaccinatie vorig jaar voor de EMD's werden ontwikkeld. Dat soort audits zouden kunnen worden gebruikt om na te gaan of nog meer belangrijke 'zorgelementen' goed in het dossier zijn geregistreerd en ingevuld. Volgens het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen moet het voldoen aan kwaliteitsvereisten een voorwaarde worden voor de uitbetaling van het GMD-honorarium. Een andere, voor de hand liggende manier om kwaliteitsinspanningen zoals het uitvoeren van een auditscript te belonen, is via de geïntegreerde praktijkpremie. Een correct bijgehouden GMD is een vereiste voor een goede SumEHR. Het belang van het GMD overstijgt de huisartsenzorg. Michel Creemers (Kartel/ASGB, voorzitter NRKP) merkt bovendien op dat de controle op de kwaliteit van het GMD eveneens de huisartsenzorg overstijgt. Het is een controle op de kwaliteit van het zorgsysteem, onderstreept hij. "Van specialisten die een patiënt onderzoeken mag je verwachten dat ze een verslag sturen naar de GMD-houdende huisarts. Als een diabetespatiënt een jaarlijkse oogcontrole krijgt, dan moet de huisarts dat kunnen nagaan. Hij moet dan ook dat verslag van de oftalmoloog krijgen."