...

Als uw patiënt een minderjarige is, zou het wel eens kunnen gebeuren dat die op zijn beurt een inzage vraagt in zijn patiëntendossier. Hou er dan rekening mee dat een minderjarige niet noodzakelijk dezelfde rechten op inzage van zijn patiëntendossier heeft als een meerderjarige patiënt.Om te weten wat de eigen rechten zijn van een minderjarige moet u rekening houden met de leeftijd en de maturiteit van de minderjarige. De wet patiëntenrechten zegt nu eenmaal dat een minderjarige de rechten die aan een patiënt worden toevertrouwd in de wet patiëntenrechten zelfstandig uitoefent als hij of zij 'tot een redelijke beoordeling van zijn belangen' in staat kan worden geacht. Bij een concrete vraag van een minderjarige patiënt om zelf zijn dossier te mogen inzien zal u als arts moeten beslissen of de patiënt voldoende rijp (matuur) is om dat te doen. Het ene kind is daarbij het andere niet. Er bestaat dan ook geen vaste leeftijd vanaf wanneer u zo'n voldoende rijpheid kan weerhouden. Zo kan het gebeuren dat een kind van 14 jaar bv. zelf wel voldoende matuur is terwijl een ander kind van 16 jaar dat integendeel niet is. Indien u meent dat uw minderjarige patiënt voldoende rijp is om diens dossier te kunnen inzien moet die daarbij ook niet bijgestaan worden door diens ouder(s) of voogd. U kunt dan de inzage verlenen aan de patiënt alleen. Weet trouwens dat de ouders in zo'n geval ook geen eigen inzagerecht meer hebben in het dossier van hun kind. Is uw patiënt onvoldoende matuur om diens rechten zelf te kunnen uitoefenen (denk daarbij bv. maar aan een jong kind) dan zegt de wet dat de rechten die worden vastgesteld in de wet patiëntenrechten (zo bv. het recht op inzage van het patiëntendossier), worden uitgeoefend door de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen of door zijn voogd. Wonen de beide ouders samen (het maakt daarbij niet uit of ze gehuwd zijn) dan zegt men veelal dat het volstaat dat een van de ouders een recht op inzage vraagt opdat u dat als arts zou moeten toestaan. Blijkt de andere ouder het daar dan niet mee eens te zijn dan kan die zich eventueel tot de rechter wenden. Als de ouders niet samenwonen, dan gelden in principe dezelfde regels als diegene die eerder werden aangegeven als de ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. De gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag (wat iets anders is dan een bilocatieregeling) is overigens de regel en komt in 99% van de gevallen voor. Beide ouders kunnen dan ook elk apart inzage nemen in het patiëntendossier van hun minderjarig kind. Wil een ouder het inzagerecht uitoefenen en is de andere ouder het daarmee niet eens, dan kan die naar de familierechtbank stappen. Het kan ook gebeuren dat het ouderlijk gezag exclusief aan een van de ouders werd toevertrouwd. Is dat het geval dan zou men kunnen stellen dat enkel die ouder aan u kan vragen om de inzage in het patiëntendossier te mogen doen. Nochtans zijn er ook 'andere stemmen' die aangeven dat ook de ouder die het ouderlijk gezag niet heeft inzage moet hebben omdat die nu eenmaal recht heeft op informatie over de gezondheidstoestand van zijn kind. U kunt moeilijk telkens vragen dat een ouder die inzage vraagt u kopie bezorgt van het vonnis (of de akte) waarin staat wie het ouderlijk gezag over uw patiënt uitoefent. Weet u dat het grondig scheef zit tussen de ouders dan kunt u eventueel de andere ouder contacteren en die vragen om standpunt in te nemen over de inzage en door wie die kan gebeuren. Raken de ouders het dan niet eens, dan kunt u vragen dat ze hun discussie voorleggen aan de rechtbank. U zou eventueel bij een twijfel ook kunnen aangeven dat het inzagerecht enkel kan worden uitgeoefend door een andere zorgbeoefenaar.U kunt dat alles ook bv. doen als uw minderjarige patiënt (hoewel die nog niet voldoende matuur is) u aangeeft het eigenlijk niet te zien zitten dat een bepaalde ouder (waar het kind bv. geen contact meer mee heeft) het dossier inziet. De wet patiëntenrechten zegt nu eenmaal ook dat de onbekwame patiënt zoveel mogelijk en in verhouding tot zijn begripsvermogen wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten.Bovendien zegt de wet dat met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt u het verzoek om inzage geheel of gedeeltelijk kan weigeren. In dergelijk geval wordt het recht op inzage uitgeoefend door een door de vertegenwoordiger aangewezen beroepsbeoefenaar.