...

Dat maken het Agenschap Zorg en Gezondheid en minister Wouter Beke op maandag 14 september bekend. De zorgraden en de lokale besturen spelen een belangrijke rol in het bestrijden van uitbraken van de epidemie.Naast het extra geld krijgt elke ELZ ook hulp van een field agent die specifieke taken op zich zal nemen voor het lokale contactonderzoek. Deze field agent werkt nauw samen met de covid-19-teams van de ELZ. Ze blijven wel centraal aangestuurd worden.AanvullendDe bedoeling is dat het Vlaamse en het lokale niveau elkaar aanvullen en ondersteunen. De centrale contactopsporing contacteert indexpatiënten en hun contacten. De zorgraden en lokale besturen onderzoeken of er een verband bestaat tussen besmette personen, en of er risicolocaties (haarden) aanwezig zijn.De bedoeling is ook om zogeheten 'kwetsbare' personen voor te bereiden op het contactonderzoek - zodat dit vlotter kan verlopen. Bij erg moeilijke gevallen kunnen de contactpersonen lokaal worden opgespoord en hun namen worden doorgegeven aan het centrale contactonderzoek.Basistaken voor het lokale niveau is het ondersteunen van kwetsbare personen bij de quarantaine/isolatie. De lokale besturen verspreiden informatie naar specifieke groepen die de traditionele media minder goed kunnen bereiken: mensen met lage inkomens, anderstaligen, minderheidsgroepen, jongeren,...MidwestOorspronkelijk was er van drie scenario's waaruit lokale besturen konden kiezen. Maar uit het overleg van de voorbije periode is gebleken dat het vasthouden aan een onderscheid tussen die drie 'prototype's' weinig zin heeft.Wel blijft het voor lokale besturen mogelijk om een stapje verder te gaan dan de boven beschreven taken. Dat krijgt dan de wat verwarrende naam mee van 'semi-autonoom' contactonderzoek'.Hoe dat loopt, beschrijft de mededeling voor één specifieke 'proefregio' - het West-Vlaamse Midwest. In de gemeenten van Midwest worden de taken bij de contactopsporing meer doorgedreven verdeeld tussen het lokale en het centrale niveau.Lokale contactonderzoekers, dat zijn in deze regio gepensioneerde artsen-specialisten en huisartsen, brengen de contacten van indexpatiënten in kaart. De Vlaamse contactopsporing benadert vervolgens deze contactpersonen.Om dit vlot te laten verlopen werken het lokale niveau en het centrale niveau met hetzelfde centrale dataplatform en IT-systeem.De DVV Midwest heeft voor deze werkwijze gekozen omdat ze de sterke economische activiteit in de regio wil beschermen door de pandemie, wanneer die lokaal opnieuw de kop opsteekt, snel te onderdrukken - zo legt de voorzitter Kris Declercq uit."Lokale contactopsporing helpt. Het laat toe snel en met kennis van zaken in te grijpen. Om geen dubbel werk te verrichten, kiezen we ervoor complementair en binnen het Vlaamse systeem te werken", aldus Declercq.De extra steun vanuit de Vlaamse overheid kan de samenwerking alleen maar versterken, vindt hij.