...

Louis Ide diende een wetsvoorstel in waarin hij erop wijst dat de financiering van ziekenhuizen grotendeels gebeurt via overheidsmiddelen, en dat een overheid "het recht heeft om te beslissen wat er moet gebeuren met de middelen die zij ter beschikking stelt". Ide is ervan overtuigd dat de voorgestelde maximale verloning voldoende hoog is om het nodige talent aan te trekken.Zorgnet Vlaanderen zegt voorstander te zijn, omdat de begrenzing "een debat aanwakkert dat al jaren gevoerd moet worden over een verantwoorde aanwending van de middelen in de gezondheidszorg".Ook voor artsen?Tegelijk is de organisatie verwonderd dat Ide, zelf klinisch bioloog, de begrenzing niet toepast op de artsen. De senator benadrukt in zijn wetsvoorstel dat "bezwaarlijk gesteld kan worden dat de overheid de zorgverstrekkers financiert", onder meer verwijzend naar de honorering van zorgverstrekkers via ziekenfondsen.Zorgnet Vlaanderen verschilt daarin van mening met de N-VA-senator. "Zoals overigens recentelijk bevestigd door de Europese rechtspraak, zijn immers ook de inkomsten van artsen afkomstig van overheidsgeld", stelt de organisatie. "Waarom billijkheid en transparantie beperkt blijven tot één enkele doelgroep, is een raadsel. Of: 'Everywhere, but not in my backyard?'"