...

In tegenstelling tot wat velen denken, is kinkhoest in ons land nog niet uitgeroeid, stelt het WIV. Sinds de jaren 1950 en de veralgemening van de vaccinatie, is het aantal gevallen van kinkhoest ontegensprekelijk gedaald. De jongste jaren registreert het nationaal referentiecentrum voor kinkhoest echter een aanzienlijke toename van het aantal gemelde gevallen: 500 in 2012, 850 in 2013 en 1.400 in 2014. "De ziekte ontziet geen enkele leeftijdscategorie en treft dus ook volwassenen. In de meeste gevallen worden zuigelingen trouwens besmet door volwassenen in hun omgeving die er zich niet van bewust zijn dat zij besmet zijn", zegt dr. Kris Huygen, diensthoofd immunologie op het WIV.Atypische vormVoor volwassenen is kinkhoest weinig problematisch; de symptomen zijn niet duidelijk herkenbaar en lijken vaak op die van een verkoudheid. Voor zuigelingen jonger dan zes maanden die nog niet gevaccineerd zijn, leidt kinkhoest echter tot ernstige klachten die vaak een opname op intensive care vereisen. Bij hen treedt een atypische vorm van de ziekte op met weinig hoest maar vooral episodes van ademstilstand. In extreme gevallen kan de ziekte tot de dood leiden. In België overlijden bijna elk jaar nog zuigelingen aan de gevolgen van kinkhoest. Rekening houdend met de atypische symptomen, wordt het overlijden van een zuigeling soms ten onrechte toegeschreven aan het syndroom van wiegendood.Bescherming in uteroTalloze wetenschappelijke studies hebben al aangetoond dat de vaccinatie tijdens de zwangerschap veilig is, zowel voor de moeder als het kind dat nog geboren moet worden, gaat het WIV verder. Meer nog, de toediening van een herhalingsvaccin aan zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap beschermt de zuigelingen in hun eerste levensmaanden, in afwachting van een volledige vaccinatie. "Dankzij een herhaling van het vaccin tegen kinkhoest ontwikkelt de moeder antilichamen die zij via de placenta en later eventueel via de moedermelk aan haar baby doorgeeft", legt dr. Huygen uit.Systematische vaccinatieHet WIV dringt aan op de noodzaak van het systematisch vaccineren van alle zwangere vrouwen in het derde trimester van hun zwangerschap en dit bij elke zwangerschap. De Hoge Gezondheidsraad beveelt dit trouwens al sinds de zomer van 2013 aan. Toch beantwoordt de praktijk nog lang niet aan de theorie en zwangere vrouwen blijken niet altijd voldoende geïnformeerd. En hoewel de veiligheid van het kinkhoestvaccin tijdens de zwangerschap meermaals wetenschappelijk is aangetoond, blijven sommige zorgverstrekkers een zekere terughoudendheid tonen, stelt het WIV vast.Vandaar dus de aanbeveling aan alle behandelende artsen om onverwijld systematisch en spontaan alle zwangere vrouwen te (her)vaccineren. De inzet voor de volksgezondheid is van strategisch belang voor het snel en efficiënt bedwingen van de toename van kinkhoest in België, besluit het WIV.