...

In de context van een geboorte verloopt de uitwisseling van informatie tussen de beroepsbeoefenaars die de moeder en het kind behandelen via een verbindingsfiche voor het kind.Dit dossier bevat alle relevante inlichtingen van de zwangerschap (infectieziekten, medicatie, complicaties, enz.) en de familiale voorgeschiedenis.De Orde herinnert aan de algemene regel dat de toestemming van de patiënte moet worden gevraagd om een arts die geen therapeutische relatie met haar heeft, inzage te geven in haar medische gegevens.Tijdens de zwangerschap bv. kan de moeder toestemming geven om haar gezondheidsgegevens door te geven aan het medisch team dat voor haar kind zorgt.Ze moet daarbij informatie krijgen over de redenen voor het verstrekken van de gegevens en het soort gegevens. Dit maakt het namelijk gemakkelijker om op een eventuele weigering te anticiperen en ermee om te gaan, zo verduidelijkt de Orde.Toestemming weigerenWat als de moeder toestemming weigert en dat niet in het belang van haar kind is? De nationale raad van de Orde adviseert onderzoek te doen naar de mogelijke reden. Is er sprake van een misverstand of een verkeerde inschatting? Speelt er angst dat de vader van het kind inzage zal krijgen in haar gegevens (zie verder)? Of dat het inzien van haar gegevens niet gericht is tot een specifieke zorgverlener of tot de rest van het medische team?De Orde is daarbij van mening dat het belang van het kind om in goede gezondheid te zijn, voorrang heeft op het recht van de moeder op de eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer.Inzagerecht van vaderNog andere vragen rijzen. Bijvoorbeeld, wat als het kind zodanig dringend zorg nodig heeft dat het daardoor onmogelijk is om de moeder eerst nog de toestemming te vragen om haar medische gegevens in te zien? In dat geval rechtvaardigen de belangen van het kind dat de gegevens worden ingekeken zonder de moeder eerst om toestemming te vragen, stelt de Orde.Een andere vraag is of de vader, die als wettelijke vertegenwoordiger het medisch dossier van zijn kind rechtstreeks kan inkijken of er een afschrift van kan ontvangen, toegang heeft tot medische informatie over de moeder in dit dossier? Het antwoord is nee, tenzij de moeder ermee instemt dat deze informatie aan hem wordt meegedeeld.De Orde preciseert evenwel dat als het kind lijdt aan een erfelijke aandoening of een preventieve of curatieve behandeling moet ondergaan vanwege de gezondheidstoestand van een van de ouders, deze informatie betrekking heeft op de gezondheid van het kind. Met andere woorden, deze informatie kan niet worden achtergehouden voor de andere ouder die het ouderlijk gezag uitoefent.Overlijden van moederTot slot, wat als de moeder overlijdt? Het advies luidt dat in een dergelijke situatie "de naaste met onrechtstreeks inzagerecht in het dossier" de kinderarts kan opdragen kennis te nemen van de informatie die nuttig is voor de gezondheid van het kind.Zo heeft de nationale raad alle situaties overlopen. Ze benadrukt evenwel dat inzage moet worden beperkt tot de noodzakelijke gezondheidsgegevens van de moeder. Rekening houdend met het nagestreefde doel, en dat is kwalitatieve medische zorg voor het kind.