...

De FRHAK (Federale Raad van Huisartsenkringen) legde de vraag over de bewaartermijn van consultatieverslagen op een wachtpost voor aan de Orde. Er bestond al een advies uit 2011, dat een zeer beperkte bewaartermijn vooropstelde, maar dat wordt nu volledig herbekeken.Arikel 46De Nationale Raad vindt nu dat voor deze verslagen dezelfde deontologische verplichting geldt als voor het medisch dossier. De Orde verwijst bijgevolg naar artikel 46 uit de Code van geneesheren. Dat bepaalt dat het medisch dossier nog dertig jaar bewaard moet worden na het laatste contact met de patiënt.Aan de vraag over de bewaartermijnen hangen ook een aantal andere vragen vast. Waartoe dient het verslag? Wie bewaart het verslag? En wie krijgt daar toegang toe? Welke wetten zijn van toepassing?Het verslag dat de arts in de wachtpost opstelt over het contact met de patiënt, vormt een onderdeel van de continuïteit van zorg die de wachtpost biedt bij afwezigheid van de vaste huisarts van de patiënt - aldus het advies (dat voor vaste huisarts steevast de term 'vertrouwde huisarts' gebruikt).Dat verslag wordt daarom ook bezorgd aan de vaste huisarts, die het moet bewaren in zijn medisch dossier. De Orde stipt aan dat de patiënt zich er wel tegen mag verzetten dat het verslag wordt doorgespeeld aan zijn vaste huisarts.De dienstdoend arts die de consultatie verrichtte, krijgt ook een kopie. De wet op de patiëntenrechten geeft de patiënt recht op een afschrift van het verslag.Bewaren op de wachtpostDe Orde wijst erop dat er situaties zijn die niet geheel in dat traditionele stramien passen. Sommige patiënten hebben geen vaste huisarts en doen, wanneer ze hulp nodig hebben, geregeld een beroep op een wachtpost. Soms komt een patiënt op een wachtpost die niet tot de wachtdienst behoort van zijn gewone huisarts. Sommige artsen op wachtposten leggen zich toe op het invullen van wachtdiensten en hebben zelf geen huisartsenpraktijk.Het verslag wordt dan ook bewaard op de wachtpost zelf. Artsen die op de wachtpost met de patiënt opnieuw contact hebben, moeten vanuit hun therapeutische relatie met de patiënt ook inzage hebben in de eerdere verslagen - die vormen geen volledig medisch dossier maar kunnen belangrijke medische informatie bevatten. De Orde merkt daarbij nog op dat het wenselijk is dat artsen met wachtdienst een SumEHR van de patiënt kunnen raadplegen.PrivacywetHet verslag van een contact op de wachtpost kan volgens de Orde ook andere functies vervullen dan het verzekeren van de continuïteit van de zorg. Het kan een bewijsstuk vormen bij sommige procedures, bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval. Het kan ook belangrijke gegevens bevatten voor het jaarverslag dat alle huisartsenkringen voor de overheid moeten opstellen, met name over de wachtdienst.Het verslag van de consultatie valt uiteraard onder de privacywet en de deontologische regels, onder meer inzake het beroepsgeheim. De Orde stipt daarbij nog aan dat iedere toegang tot het verslag traceerbaar moet zijn. De verwerking van medische gegevens valt bovendien steeds onder de verantwoordelijkheid van een arts.