...

Met het idee van de schakelzorgcentra reageert Zorg en Gezondheid op de procedurenota's van Sciensano waarin sprake is van triagecentra. Triagecentra zouden een samenwerking moeten zijn van huisartsen, ziekenhuizen en lokale besturen.Huisartsen die zelf onvoldoende bescherming hebben kunnen patiënten naar deze centra verwijzen voor lichamelijk onderzoek, monsterafname en eventueel doorverwijzing naar het ziekenhuis.Zorg en Gezondheid vreest dat de triagecentra de toevloed van patiënten naar het ziekenhuis alleen maar gaan versterken. De schakelcentra zouden 'intermediaire' opvang organiseren. Ze moeten de instroom in ziekenhuizen beperken, en de uitstroom van bijna genezen patiënten uit het ziekenhuis faciliteren zodat die hun capaciteit beter kunnen gebruiken.Schakelzorgcentra hebben, naast de mogelijkheid om patiënten op te vangen en te triëren, ook een 'hotelfunctie' voor patiënten die niet ziek genoeg zijn om doorverwezen te worden naar het ziekenhuis, maar die nood hebben aan een thuisopvang die (tijdelijk) niet verzekerd is. Ze zouden ook bijna genezen patiënten uit het ziekenhuis tijdelijk kunnen opvangen.In de centra moeten de circuits voor patiënten met Covid-19, patiënten met mogelijk Covid-19 en andere patiënten gescheiden zijn. Patiënten worden doorverwezen vanuit de reguliere huisartsgeneeskunde.Er moet voor het Agentschap minstens één schakelzorgcentra per Eerstelijnszone komen, maar satellietcentra in afzonderlijke gemeenten zijn een mogelijkheid. Defensie, civiele bescherming en het Rode Kruis zouden de besturen kunnen helpen bij de inrichting en bestaffing. De organisatie wordt aangestuurd door de logistieke verantwoordelijke en de hygiënist van het ziekenhuis. De staf bestaat uit (huisartsen), verpleegkundigen en zorgkundigen, sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, een coördinator en eventueel een psycholoog.De huisartsenkring zou een beurtrol moeten opstellen. De vergoeding gebeurt forfaitair per uur.De nota gaat ook in op de organisatie van 'cohortzorg' wanneer de epidemie verder toeslaat: vorming van vaste equipes van thuiszorg voor grotere groepen van patiënten, opvang van het wegvallen van medische en niet-medische ondersteuning, het leveren van maaltijden,... Ze pleit voor het organiseren van buurtzorg en mantelzorg.Lees ook: "Nu geen tijd voor ideologisch spelletje".