...

Vincent Van Peteghem stelde in zijn toespraak vooreerst at het beheer van de ziekteverzekering -in overeenstemming met het regeerakkoord- nieuwe wegen bewandelt. Hij verwees met name naar de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, het werken met gezondheidsdoelstellingen, de transversale initiatieven...Die omslag, zo denkt de minister, kan echter maar lukken als twee randwoorden vervuld zijn. Ten eerste zijn er voldoende middelen nodig. Daarvoor heeft de regering volgens hem gezorgd door de groeinorm op 2,5% boven inflatie te leggen.Een tweede randvoorwaarde is echter even essentieel. Vincent Van Peteghem: "De overheid mag de lat in de gezondheidszorg hoog leggen. Dat impliceert echter niet dat ze iedere zorgverlener of zorgondernemer in detail oplegt hoe ze hun werk moeten doen. De overheid moet vertrouwen geven aan de mensen op het terrein. Micromanagement leidt niet tot betere zorgkwaliteit maar zorgt er vooral voor dat er minder tijd overblijft voor de patiënt. Als we er niet in slagen de administratieve taken substantieel te verlichten, zullen we geconfronteerd worden met meer uitval, burn-outs en moeilijkheden om mensen te vinden."Volgens de CD&V-excellentie past de thuisverpleegkunde vandaag trouwens al "perfect" in de vernieuwde gezondheidszorg. De sector gaat immers al voluit voor geïntegreerde zorg met multidisciplinaire ondersteuning georganiseerd rond en in functie van de patiënt. "De thuisverpleegkunde," vervolgde hij, "garandeert ook kwaliteit door te werken met goede protocollen, procedures en opleiding en door flexibel in te spelen op vragen naar vernieuwing." Ter illustratie verwees de minister naar de coronapandemie "toen de diensten voor thuisverpleegkunde klaar stonden om bij te springen in woon-zorgcentra, test- en triagecentra en de vaccinatiecentra." Tegelijk zijn er uiteraard ook problemen. Twee heikele punten zijn de krapte aan gekwalificeerd personeel én de discussie over de zorgberoepen. "Vandaag zijn er veel regels over wie welke handelingen mag stellen," aldus Vincent Van Peteghem. "Dat is begrijpelijk maar soms zitten die regels echter in de weg van een pragmatische oplossing op het terrein. Maar we rekenen erop dat de lopende discussies tot een nieuw duurzaam evenwicht leden waarin nog plaats is voor de HBO-5-verpleegkundige."