...

De Vlaamse regering keurde al op 5 februari het samenwerkingsakkoord tussen de talrijke regerende instanties van ons land goed dat de registratie van persoonsgegevens regelt voor de vaccinatiecampagne.Het gaat daarin om de registratie van het covidvaccin in Vaccinnet en de creatie van databanken om de uitnodigingen te organiseren voor de vaccinatiecampagne.Nu vrijdag stuurde de Vlaamse regering het 'instemmingsdecreet' dat het samenwerkingsakkoord moet bekrachtigen naar het Vlaamse Parlement.Elders op een virtuele ministerraad keurde vrijdag de federale minister een ontwerp-KB goed, op voorstel van Frank Vandenbroucke, dat het GMD omvormt tot het eGMD.Dat is een week nadat de huisartsen een laatste kans kregen om zich in te schrijven voor dit eGMD zodat ze hun GMD-honoraria van dit jaar niet voor het grootste deel zouden kwijtspelen.Het regeerwerk in dit land is de verschillende regeringen blijkbaar voorbijgelopen.Test & trace, schakelzorgDe Vlaamse Regering belooft beterschap. Ze keurt nu al principieel het besluit goed dat een subsidie toekent aan de lokale besturen om in het kader van de strijd tegen covid het contactonderzoek en de bronopsporing te organiseren. Dat respectievelijk voor de nog voor ons liggende perioden van 1 april 2021 tot 31 mei 2021, en van 1 april 2021 tot 30 juni 2021. Maar voor deze besluiten definitief kunnen worden goedgekeurd moeten nog enkele adviezen worden ingewonnen.De Vlaamse regering keurde vrijdag ook de verlenging van het project van de centra voor herstelverblijf goed voor de periode van 1 januari tot en met 31 mei van dit jaar.Deze centra vangen covidpatiënten op die niet meer in het ziekenhuis hoeven te worden verzorgd, maar die ook nog niet naar huis kunnen. Vanaf 15 februari worden nog alleen de effectief bezette bedden gesubsidieerd. Na eind april zullen geen nieuwe patiënten meer kunnen worden opgenomen in deze centra. De maand mei is een uitdoofperiode.