...

Aan het woord is professor Dirk Ramaekers. De regering benoemde hem tot 31 januari 2023 als voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid. Ramaekers was tijdens de pandemie het gezicht van de vaccinatiestrategie. Hij vervangt de zieke Tom Auwers wiens mandaat niet hernieuwd wordt. "Het is geen interim-baan", legt Ramaekers uit. "Men vond een juridische oplossing zodat ik tijdelijk maar met volledige bevoegdheid kan werken." Eind dit jaar start de overheid de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Dirk Ramaekers is er nog niet uit of hij zich kandidaat stelt. De kersverse voorzitter maakt nu eerst een stand van zaken op en wil de medewerkers van de FOD Volksgezondheid (nog) beter leren kennen. "We hebben heel wat kwaliteit en competentie in huis. De jongste twee jaar maakten de rol die Volksgezondheid moet opnemen duidelijker dan ooit. Vooreerst is dat het managen van gezondheidscrisissen. Daarnaast zijn er binnen en buiten de zorgsector belangrijke uitdagingen." Ramaekers verwijst in de eerste plaats naar de klimaatopwarming. "Meer zoönoses en pandemieën komen op ons af. Dat vereist een performante, deskundige overheid die coördineert, strategische stocks opbouwt en het gezondheidssysteem organiseert. Leefmilieu onderbrengen bij volksgezondheid is meer dan een slogan, het is een deel van de toekomst. One World, One Health wordt erg concreet", zegt Ramaekers. Klassiek gaat gezondheidszorg over de relatie tussen de individuele arts/het team en de patiënt. "De jongste 15 jaar evolueerden we moeizaam naar geïntegreerde zorg. Nu en in de toekomst is populatiegerichte zorg steeds meer aan de orde. Dat zit al deels vervat in de nieuwe gezondheidsdoelstellingen van het Riziv en ook pril in de eerstelijnszones en de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen." De federale administraties Volksgezondheid, Riziv en FAGG delen een gemeenschappelijk gebouw. Daarnaast zijn er de federale wetenschappelijke instellingen KCE, Sciensano en de Hoge Gezondheidsraad. Ramaekers: "Mijn rol is om de al goede samenwerking nog te verbeteren. Dat vergt een beleidsvisie op samenwerking. In de vaccinatiecampagne was dat overduidelijk, met hun complementaire bevoegdheden konden federaal en de deelstaten niet anders dan samenwerken. Ik heb mijn ogen opengetrokken hoe door die interfederale aanpak toch goede resultaten gehaald kunnen worden. Bestuurlijk is dit een erg complex land en binnen die context moet je werken. Punt." Riziv, FOD en FAGG hebben door covid een nieuw elan gevonden. "Maar ook met de deelstaten zijn er sterke overlegmomenten. Via de Interministeriële Conferentie staan de ministers daar achter." Veel belang hecht Ramaekers aan goede interpersoonlijke contacten. "Met Benoît Collin en Pedro Facon (Riziv), de afscheidnemende Xavier De Cuyper (FAGG) en anderen delen we een gemeenschappelijke visie en discussiëren we over problemen. Ook met de leidende ambtenaren van de deelstaten - Karin Moykens, Dirk Dewolf (eind 2023 op pensioen) en anderen zijn de contacten uitstekend." Erg belangrijk is artsen bij het beleid te betrekken. "Ze moeten hun rol en verantwoordelijkheid opnemen en niet louter langs de zijlijn roepen. Zo kunnen we beleidsmatig met de artsenvertegenwoordigers in dialoog blijven gaan." Ramaekers looft de vele artsen(verenigingen) die tijdens de covid-periode hun borst natmaakten. "Ik heb er een netwerk van verenigingen aan overgehouden dat er mee zijn schouders wil onderzetten." De uitdagingen zijn niet min: hervorming van de ziekenhuissector/ financiering, nomenclatuur enz. "Een kwarteeuw lang bewees men aan de nomenclatuurhervorming vooral lippendienst", zegt hij. "Nu zetten we voor het eerst concrete stappen en het blokkeert voorlopig niet. In het veld is er natuurlijk veel onrust maar artsen beseffen de noodzaak van een modernisering. Maar als het echt concreet wordt, laat het nimby-effect zich allicht voelen. Dan is staatsmanschap vereist." Wel erkent prof. Ramaekers de voordelen van het huidige systeem met medebeheer in medicomut en Technisch Geneeskundige Raad. "Ik denk daar genuanceerd over. In beide commissies gebeurden bijvoorbeeld ook evidence- based nomenclatuurhervormingen waarbij de beroepsgroepen beseffen dat ze ook hun financiële verantwoordelijkheid moeten opnemen." Maar ook in ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken dienen artsen dat meer te doen en mee het beleid te sturen en te bepalen, stelt hij. "Investeren in goede relaties met artsen en ziekenhuiskoepels is belangrijk. Tussen beide partijen woedt een machtsstrijd. Het lost echter niets op om elkaar de kast op te jagen. Dat doet Zorgnet nu met een enquête over de artseninkomens. Terwijl aan een nomenclatuurhervorming gewerkt wordt, zou ik dat niet gedaan hebben. Maar zoals gezegd, het is ook een beetje een spel." Via meer externe communicatie wil Dirk Ramaekers de FOD Volksgezondheid meer naambekendheid geven bij het brede publiek en de artsen. "De meesten lopen niet warm voor een baantje bij het Riziv, de FOD of de ziekenfondsen. Voor enkele tientallen artsen geïnteresseerd in management en beleid, kan dit nochtans een boeiende wereld zijn. Dat geldt ook voor verzekerings- en arbeidsgeneeskunde trouwens", besluit de nieuwe voorzitter.