...

Het was al enige tijd bekend maar met de publicatie van het KB van 26 januari 2016 in het Staatsblad is het nu ook officieel. Voortaan worden de leden van de provinciale raden, van de raden van beroep en van de nationale raad van de Orde der artsen uitsluitend elektronisch verkozen. Het KB geeft de (ver)nieuw(d)e modaliteiten mee. Zo bepaalt de nationale raad de datum en het uur waarop de verkiezingen worden afgesloten. En het is ook haar taak de kiezers hiervan te informeren "per gewone brief, desgevallend elektronisch en via de website van de Orde der artsen."'In alle discretie' Artsen dienen met hun e-identiteitskaart in te loggen op het informaticasysteem. Dat is hetzelfde systeem als datgene dat gebruikt wordt voor de elektronische verkiezingen. Desgevallend kan stemmen ook via de website van de Orde. Indien de kiezers geen toegang hebben tot internet of indien ze er niet in slagen in te loggen dan moeten ze naar de zetel van de provinciale raad gaan. Daar kunnen ze dan hun stem 'in alle discretie op elektronische wijze uitbrengen." Het verwerken van de stemmen, de bekendmaking van de uitslagen, het opstellen van een proces-verbaal van de verrichtingen en het archiveren van de stemmen gebeurt op de zetel van de nationale raad. De Orde heeft nu als dwingende opdracht het informaticasysteem voor de elektronische verkiezingen aan te passen. Zo dient de fabrikant hulp te garanderen bij technische problemen, ervoor te zorgen dat tijdens de verkiezing alle gegevens verzegeld zijn en het systeem moet bijvoorbeeld ook een eventuele hertelling mogelijk maken. Voorts dient de nationale raad te waarborgen dat het e-stemmen gebeurt volgens de toepasselijke regels van encryptie en beveiliging.