...

De lijnen van het nieuwe wetsvoorstel schetsten we gisteren al (klik hier, zie ook verder voor letterlijke tekst). Het voorstel dat door de Commissie van Justitie werd aangenomen vormt een onderdeel van zeven aanbevelingen van de Bijzondere Commissie Seksueel Misbruik. Zo wordt onder meer ook de verjaringstermijn verlengd. En omdat in het tijdperk van de 'cloud' bezit moeilijk aan te tonen wordt, wordt het bekijken zelf van kinderporno over internet ook strafbaar gesteld.Preventief optredenCarina Van Cauter, kamerlid van Open-VLD en ondervoorzitster van de betrokken commissie, vat de wijzigingen inzake het beroepgsheim als volgt samen: "Hulpverleners die een beroepsgeheim moeten respecteren, zullen voortaan naar politie of justitie kunnen stappen wanneer een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de minderjarige zelf of wanneer er aanwijzingen zijn dat andere minderjarigen of kwetsbare personen het slachtoffer zouden worden van seksueel misbruik.""Tot nu toe mochten ze dat alleen doen wanneer ze de minderjarige zelf hadden onderzocht of wanneer ze door de minderjarige in vertrouwen waren genomen. De nieuwe wet geeft houders van een beroepsgeheim nu ook spreekrecht wanneer ze via de dader of derden op de hoogte zijn van het misbruik en laat nu ook een preventieve aangifte toe."Maggie De Block van Open-VLD, maakt daar de volgende bedenking bij: "Artsen zijn geen juristen. Het is cruciaal dat er een inspanning komt van de ministers van Justitie en Sociale Zaken om alle houders van een beroepsgeheim uitvoerig te informeren over het spreekrecht. Dat gebeurt het best samen in overleg met experts van de Orde van Geneesheren en vertegenwoordigers van de welzijnssector."Wolfijzer voor hulpverleners?Kamerleden van de CD&V onderstrepen dat zij zwaar gewogen hebben op de besluitvorming rond het nieuwe voorstel. Sonja Becq zag een risico: "Hulpverleners vreesden dat zij niet meer zouden kunnen werken: ofwel zouden patiten/cliten niet meer bij hen durven aankloppen, ofwel zouden zijzelf genoodzaakt zijn sowieso het parket in te lichten om te voorkomen dat zij aangeklaagd worden wegens schuldig verzuim."Haar CD&V-collega Raf Terwingen beschrijft de oplossing: "In de oorspronkelijke tekst van het voorstel was er een uitdrukkelijke verwijzing naar het schuldig verzuim. Dat gaf aanleiding tot interpretatieproblemen en dreigde het beoogde spreekrecht te laten evolueren tot een spreekplicht. Het opleggen van een spreekplicht is nooit de bedoeling geweest, ook niet van de leden van de opvolgingscommissie. Artsen zijn dus geen verlengstuk van justitie." OnzekerhedenMaar de vraag is of de valkuil wel degelijk is vermeden. Volgens Marc Moens is dat duidelijk niet het geval: "Er wordt weliswaar geen verplichting opgelegd om [informatie over mogelijk misbruik] mee te delen aan het Parket. Maar doet men dit niet, dan kan de zorgverlener - meestal de huisarts, soms ook de pediater - wel voor schuldig verzuim vervolgd worden, uiteraard als aan de nodige de voorwaarden voldaan is. Mijns inziens legt deze nieuwe wettelijke situatie een nog zwaardere druk op de artsen dan de bestaande onzekerheden waar in het parlement over werd gedebatteerd. Wat moeten de artsen doen als derde personen hen informeren over dergelijke feiten? Detective spelen of detectives inhuren voordat ze iets bekend maken?""Er zitten heel wat onduidelijkheden in het ontwerp. Bijvoorbeeld: wie is 'kwetsbaar' als gevolg van zijn leeftijd? En vanaf welke leeftijd geldt dat dan? Zeker niet bevorderlijk voor de gemoedrust van collega's die met zo'n delicate situaties te maken krijgen."Een spreekrecht met een pistool in de rug? Zoals Carina Van Cauter het verder aangeeft: "Iedereen moet er zich blijvend bewust van zijn dat hij schuldig verzuim pleegt wanneer hij nalaat hulp te bieden of melding te maken bij een imminent en actueel gevaar."