...

Er moeten nu fundamentele keuzes gemaakt worden, meent de aftredend voorzitter van Domus Medica. "Heilige huisjes moeten sneuvelen." Zelfs wanneer er weer meer huisartsen zijn, zal ondersteuning nodig zijn opdat ze voor meer patiënten de zorg op zich zouden nemen. De huisarts zal een deel van zijn taken moeten kunnen delegeren - dat houdt geen keuze in voor een praktijkvorm, dat gaat ook op voor de soloarts. Praktijkassistent moet een nieuw zorgberoep worden. Het gaat dan niet om louter een administratieve hulp: oren uitspuiten, bloed afnemen... moeten ze ook kunnen. Binnen het lopende akkoord moet de Nationale Commissie nu in een financiering voorzien voor de praktijkverpleegkundige. Maar iemand met een bacheloropleiding van vier jaar moet je geen eenvoudige technische klusjes toestoppen. Er is meer dan werk genoeg in de huisartsenpraktijk. Het is tijd dat VIPA meer gaat investeren in huisartseninfrastructuur. Lokale besturen moeten het vestigen van huisartsenpraktijken midden in woonwijken veel meer aanmoedigen. De Vlaamse overheid zou er beter voor kiezen te investeren in huisartsenkringen, die belangrijke services in de zorg leveren. Ze hebben tijdens de covid- en de Oekraïnecrisis ruimschoots bewezen dat ze dat verdienen. Huisartsgeneeskunde is er zeven dagen op zeven, het etmaal rond. Maar wachten kloppen weegt op de huisarts. Wachtposten financieren voor een weekdienst, en laten samenwerken voor de nachtdienst zal die druk verminderen. De operationele 1733- triage zal patiënten die geen dringende hulpvraag hebben van de wachtpost moeten weghouden. En een huisarts die de wachtdienst waarneemt, moet per uur betaald worden, en niet per prestatie. Het takenpakket van de huisarts moet regelmatig herbekeken worden want de zorg evolueert snel. Welke nieuwe taken zijn in de eerste plaats voor de huisarts, bijvoorbeeld in de thuisopname of in telemonitoring? Welke taken kan de huisarts delegeren? De strijd van Jong Domus en het project Kafka voor de administratieve vereenvoudiging werpt vruchten af. Maar Kafka bestrijden is vaak kafkaiaans, weet Van Giel. Hij is zelf de afschaffing van het attest voor de beginnende leerkracht gaan bepleiten in het Vlaams Parlement. Het kostte twee jaar, input van Domus Medica en een aanpassing van twee decreten om dat ook te verwezenlijken. Attesten zitten vaak gebetonneerd in de regelgeving - ze een voor een aanpakken kost enorm veel tijd. "Enige administratie zal er in onze maatschappij overigens wel altijd blijven. Daarover moeten we ons geen illusies maken." Naast de ziekenhuishervorming heeft Vandenbroucke de gesprekken over de New Deal laten opstarten, die in het voorjaar van 2023 moeten landen. De vijf werven van de New Deal zullen voor een nieuw kader moeten zorgen om de aangekaarte problemen aan te pakken: zorgen voor voldoende, goed gespreide huisartsenpraktijken; de administratieve overlast verminderen en de toegankelijkheid van de huisarts verbeteren. Een organisatiemodel uitwerken dat het voor huisartsen mogelijk maakt voor meer mensen zorg te dragen, met ondersteunende functies die taken overnemen, met ruimte voor niet-planbare zorg ook buiten de werkuren. Een nieuw financieringsmodel dat beter inspeelt op de beschikbaarheid van artsen, interdisciplinaire samenwerking, zorgkwaliteit, preventie en patient empowerment. Het is niet de bedoeling de prestatiegeneeskunde of het forfaitaire model af te schaffen. Er komt volgens Van Giel een derde weg, een nieuwe optie voor de huisarts, die in de loop van 2023 in wetteksten wordt gegoten. Vervolgens zullen een aantal huisartsen kunnen instappen om in de loop van drie of vier jaar dat nieuwe model verder af te stemmen en te verfijnen. De visietekst Huisarts 2030 stelt vijf kernwaarden voorop die de huisartsen blijven koesteren. De huisarts is een generalist - een poortwachter die zijn patiënt ook verder door het zorglandschap gidst. De huisarts biedt gepersonaliseerde geneeskunde; een diversiteit van praktijken biedt zorg op maat voor een divers publiek. De huisarts is een teamspeler. Hij levert public health: preventie is zo een van de taken in de populatie waarvoor hij zorgt. De huisarts moet de geneeskunde kunnen bedrijven met goesting. Dat blijft het hoopvolle perspectief voor de toekomst - al zullen huisartsen in de komende jaren eerst een noodsituatie moeten aanpakken.