...

Het Riziv stuurde de tekst ook door naar de representatieve organisaties van de ziekenhuizen. Je moet met twee zijn om afspraken te kunnen maken.BeleidsdocumentHet 'Afsprakenplan' van het Riziv is een soort richtlijn veeleer dan een 'template'. Het is een beleidsdocument en plaatst een eigenlijk lokaal afsprakenplan in een breder kader (zie ook AK2449, blz 6).Het begeleidend bericht van het Riziv onderstreept dat het beleid inzake de 'niet-planbare zorg' nog volop in ontwikkeling is. Het noemt een afsprakenplan een onmisbaar instrument om dat beleid lokaal te gaan toepassen. Het is ook een "dynamisch" instrument, lees: een dat nog zal worden bijgestuurd.Nieuwe wachtpostenVolgens het lopend akkoord artsen-ziekenfondsen moeten nieuwe huisartsenwachtposten een afsprakenplan kunnen voorleggen. Het Riziv legt dat nu wat preciezer uit.De Nationale Commissie van 9 mei jl. bepaalde dat voor wachtposten die al een aanvraag voor financiering bij het Riziv hebben ingediend, nog geen tekst van een afsprakenplan aan het dossier moeten toevoegen. Wel moeten de projectverantwoordelijken op papier zetten dat een afsprakenplan klaar zal zijn tegen het moment dat de wachtpost ook echt van start gaat.Dat afsprakenplan voor de nieuwe wachtposten moet minimaal de punten regelen die in de tekst van het akkoord (zie punt 4.1.4.4.) zijn opgesomd: de organisatie van de zorg, de verwijzing, de communicatie en de dienstverlening.Kringen die nog geen aanvraag bij het Riziv hebben ingediend moeten, wanneer ze beslissen een nieuwe wachtpost op te richten, voor deze vier punten de basisinhoud van de afspraken in hun dossier aangeven.Bestaande wachtpostenWachtposten die al actief zijn moeten, zoals gezegd, pas tegen eind 2017 een afsprakenplan klaar hebben. Het Riziv benadrukt dat het niet de bedoeling is dat ze al meteen de definitieve tekst opstellen. Ze kunnen met het huidige document wel al het overleg voorbereiden.Er komt nog een audit van de financiering en werking van de huidige wachtposten. Het Afsprakenplan van de overheid bevat een punt over het gezamenlijk gebruik van middelen: materiaal, lokalen, transportmiddelen, personeel, opleidingen,...De audit zal hierover misschien nog verdere elementen opleveren, die dan later ook in het afsprakenplan nog moeten worden opgenomen. Zoals gezegd is het afsprakenplan "dynamisch".Dat moet kringen overigens niet tegenhouden om een eventueel bestaande samenwerking die de kosten kan beperken, of concrete plannen daartoe, voort te zetten.