...

Aan het woord is dokter Johan Van Wiemeersch, voorzitter van de beroepsbelangencommissie VVOG en praeses van de erkenningscommissie gynaecologie. De hoger geschetste tendens is volgens hem het gevolg van adviezen uitgebracht door het federale Kenniscentrum. Op 25 april organiseren de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), de assistenten in opleiding en de beroepsbelangencommissie in coproductie een studiedag ethiek en economie. Hamvraag is hoe de toekomstige opleiding obstetrie gynaecologie haalbaar en betaalbaar kan gehouden worden.Pioniers Dokter Van Wiemeersch: "In de opleiding vervulden de gynaecologen-obstetrici een pioniersrol. We werken bijvoorbeeld al zes jaar met een e-stageboekje. Daardoor kan de erkenningscommissie de progressie van elke kandidaat-specialist van dichtbij opvolgen. Pas nu voeren ook andere specialismen een e-stageboekje in." Ondertussen werden, onder impuls van dokter Van Wiemeersch ook al 18 Vlaamse stageplaatsen gevisiteerd onder Europese vlag. "Via mijn functie binnen de Europese Beroepsvereniging (EBCOG) heb ik ook in Europa al talrijke internationale visitaties van opleidingscentra uitgevoerd", legt hij uit. Op de studiedag zullen ongetwijfeld heel wat vragen gesteld worden over de opleiding gynaecologie-verloskunde. Is de opleiding bijvoorbeeld nog wel afgestemd op een professionele uitoefening van het beroep in de toekomst? Is het niet aangewezen het curriculum te herdenken om in te spelen op de onstuitbare evolutie naar subspecialisatie?FantomenDe invoering van de MaNaMa vormt de toekomstige gynaecoloog niet enkel als clinicus maar ook als manager, wetenschapper en communicator. Vraag is of dat een meerwaarde betekent voor de kwaliteit van de opleiding? Johan Vanwiemeersch: "Een belangrijke kwestie is ook of we klaar zijn en genoeg middelen hebben om meer en meer virtuele training te introduceren? Is er plaats voor de introductie van fantomen, invoering van e-simulatieprogramma's, skills labs en e-workshops? Dit alles moet immers in het licht gezien worden van het verminderde chirurgische en verloskundig aanbod en de beperkingen opgelegd door de Europese richtlijn over werktijden." Een ander heikel punt is bijvoorbeeld nog of er geen nood is aan een nationaal accreditatie- en visitatiesysteem om de kwaliteit van de opleiding te garanderen en te blijven superviseren? Geert Verrijken Meer info over de studiedag: http://www.vvog.be/docs/2015/01/09100503.pdf