...

Enkele maanden geleden werkte Ecolo/Groen een wetsvoorstel uit met als ambitieuze doelstelling alle artsen-specialisten in opleiding een volwaardig sociaal statuut te bezorgen. Zover gaat de regering echter niet. Desgevraagd laat het kabinet van minister Maggie De Block (Open VLD) weten dat de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid de verschillende mogelijkheden in verband met een eventuele uitbreiding van het 'sui generis'-statuut bestudeerd heeft. Dat gebeurde op haar vraag en conform de beleidsnota van minister De Block.Momenteel omvat het 'sui generis' statuut ziekte en invaliditeit (na één maand arbeidsongeschiktheid wordt 60% van het loon vergoed via het ziekenfonds) en kinderbijslag.Uit het onderzoek van de FOD bleek dat het behoud van het statuut 'sui generis', uitgebreid met de eerste pijler -pensioenen werknemers- de best mogelijke optie is. Die uitbreiding zou toelaten om al tijdens de stage pensioenrechten op te bouwen. Maar een volwaardig statuut -met naast pensioenopbouw, ook werkloosheidsuitkering, palliatief verlof, vakantiegeld en een 13de maand- zoals Groen vraagt, zit er dus niet in. Het kabinet voegt er nog aan toe dat de minister momenteel het advies gevraagd heeft bij de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen. Dat advies verwacht men binnen afzienbare tijd. Daarna kan dan de interkabinettenwerkgroep over het thema opgestart worden.