...

In een persmededeling onderstreept de minister van sociale zaken en volksgezondheid dat de bepalingen over de Toezichtscommissie in de oorspronkelijke Kwaliteitswet - die voor het grootste deel begin dit jaar van kracht werd - niet ver genoeg gingen.Meer Kamers?De minister breidt de mogelijkheden van de Toezichtscommissie op verschillende manieren uit. De wettektst richt de facto één Nederlandstalige en één Franstalige kamer op, maar voorziet daarnaast in de mogelijkheid om - per KB - een of meer extra Kamers op te richten. De Vooruit-minister schat in dat één kamer per taalgebied onmogelijk de werklast zal aankunnen.Daarnaast kunnen de Kamers werkgroepen oprichten om te helpen bij de voorbereiding van de dossiers. Ze kunnen experts uitnodigen om mee in de werkgroepen te zitten. De Kamers bepalen zelf de aard van de werkgroepen: ad hoc of thematisch, tijdelijk of permanent,...Meer bevoegdhedenDe Toezichtscommissie krijgt ook meer bevoegdheden. Ze waakt niet alleen over de psychische en fysieke bekwaamheid van de zorgverlener, en het naleven van de bepalingen van de kwaliteitswet en de uitvoeringsbesluiten - maar ook over het naleven van de wet op de patiëntenrechten - wat heel nieuw is. De Toezichtscommissie waakt over de wettige uitoefening van het zorgberoep, en grijpt in wanneer de verdere uitoefening van het beroep door de zorgverlener een gevaar vormt voor patiënten of voor de volksgezondheid. De bevoegdheden van de Toezichtscommissie lijken in de aangepaste wet weer meer op die van de Provinciaal Geneeskundige Commissies - die ze moet vervangen.Meer mogelijkheden om op te tredenDe Kamers van deToezichtscommissie kunnen het visum van een zorgverlener intrekken of opschorten - nieuw in het arsenaal van mogelijke maatregelen is dat ze voorwaarden aan het visum kan koppelen.Wanneer de zorgverlener de vereisten van de kwaliteitswet of de patiëntenrechten niet voldoende naleeft, kan de Kamer ook een verbeterplan opleggen.In de oorspronkelijke versie van de vorige minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD) was het de minister die bepaalde maatregelen tegen de beroepsbeoefenaar kon nemen. Dat heeft minister Vandenbroucke uit de wet geschrapt - het is de Toezichtscommissie die de maatregelen oplegt.De minister kan wel nog een mankement aankaarten maar laat de effectieve controle over aan de Toezichtscommissie.Wanneer de zorgverlener de maatregel aan zijn laars lapt - het verbeterplan niet opvolgt of de voorwaarden die aan zijn visum gekoppeld zijn, niet naleeft - kan de Toezichtscommissie een administratieve boete opleggen, die tot 10.000 euro kan oplopen. Ook wanneer de zorgverlener niet wil meewerken aan het onderzoek, kan zo een boete volgen.Dat de Toezichtscommissie de naleving van de wet op de patiëntenrechten controleert, is al vastgelegd in de wettekst die is aangenomen - maar er moet nog een uitvoeringsbesluit volgen die dat effectief maakt. Dat laat de ruimte om de lopende evaluatie van de patiëntenrechtenwet af te ronden.Nog een nieuwigheid in de aangenomen tekst is dat in de 'multidisciplinaire' Kamers, waarin vertegenwoordigers van de verschillende zorgberoepen zetelen, er ook een vertegenwoordiging van de patiënten komt - voor de Nederlandstalige Kamer aangeduid door het Vlaams Patiëntenplatform.MiddelenIn een persmededeling laat Frank Vandenbroucke weten dat hij alvast budget voor de Toezichtscommissie uittrekt van 391.000 euro op jaarbasis. Er worden twee inspecteurs aangeworven, twee administratieve krachten om die inspecteurs te ondersteunen, en voor elke Kamer een ambtenaar die de functie van secretaris opneemt.De voorzitter van iedere Kamer is een magistraat - die voor zes jaar wordt benoemd (één keer verlengbaar). De leden van de Kamer en de leden van de werkgroepen krijgen een vergoeding. De Toezichtscommissie moet ook waken over de continuïteit van de zorg en over deelname van de beroepsbeoefenaars aan een zorgpermanentie. Hoe de commissie een aantal zaken zal realiseren moet ze zelf verduidelijken in een 'huishoudelijke reglement'.