...

Aan Vlaamse zijde tekenen dr. Roel Van Giel en dr. Stefan Teughels mee de brief, respectievelijk als voorzitter van Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen. Ook Kartel-voorzitter Reinier Hueting is mede-ondertekenaar - in één adem met een betere erkenning van de kringen wordt ook een betere erkenning van de rol van de artsensyndicaten gevraagd.De Nederlandstalige versie is gestuurd naar Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) en federaal Volksgezondheidminister Frank Vandenbroucke (Vooruit). Maar in de brief zelf wordt minister Vandenbroucke herhaaldelijk aangesproken.De brief herinnert Vandenbroucke eraan dat hij, tezamen met toenmalig minister Aelvoet (Groen!), in 2002 met een KB de grondslag legde voor de erkenning van de kringen. Sindsdien zijn de huisartsenkringen herhaaldelijk "een onmisbare schakel in het contact tussen overheid en huisartsen" gebleken.De brief haalt vijf domeinen aan.Het 'wachtdienstbeleid': de brief klaagt aan dat de huisartsenkringen in het KB van 10 september 2020 over samenwerkingsverbanden niet vermeld worden. Een 'tsunami' van vzw's moet voorkomen worden en huisartsenkringen moeten 'in control' blijven. De 'out of hours-care' moet voldoende financiering krijgen. En de huisartsen met wachtdienst, met name in dunbevolkte en huisartsenarme gebieden, moeten op een minimumvergoeding kunnen rekenen.De brief vraagt de verdere uitbouw van de 1733-triage: recrutering van operatoren, medische ondersteuning in de noodcentrales, vereenvoudiging van de ICT bij de overstap naar CityGis, en het ongedaan maken van de vertraging in de digitalisering van de protocollen (oproepen voor medische hulp).De organisatie van chronische zorg: de verschuiving van het accent in de zorg van acuut naar chronisch verhuist meer taken naar de eerste lijn. Goede afspraken tussen de eerste- en tweedelijnszorg zijn elementair en hier zijn de kringen onmisbaar.Acute crisissituaties: de pandemie heeft weer aangetoond hoe onmisbaar de huisartsen in de frontlinie zijn. Voor de respons op de epidemie en het ontlasten van de ziekenhuizen. De huisartsenkringen en artsensyndicaten waren onmisbaar voor de communicatie, de afspraken met de ziekenhuizen, de organisatie van de respons.De medische liaison die voor de beheersing van de epidemie in leven is geroepen op het niveau van de Eerstelijnszones en de huisartsenkringen, moet bestendigd worden. De brief verwijst naar het gevorderde plan uit 2013, nog overlegd met de Federale Raad van Huisartsenkringen, om een 'epidemiologische functie' in het leven te roepen. Die moet kunnen aansluiten op betere communicatienetwerken tussen de eerste lijn, de ziekenhuizen, de woonzorgcentra,...Honderd procent van de bevolking moet een GMD hebben.De ziekenhuisnetwerken: de kringen zijn cruciaal voor de zorgstrategische planning. Voor de lokale organisatie van de zorg moet de kring huisartsen kunnen afvaardigen en dat vereist opnieuw ondersteuning.Kwaliteitsbevordering en -borging: de huisartsenkringen en de artsensyndicaten moeten blijvend betrokken zijn bij de implementatie van de 'kwaliteitswet'.De huisartsenkringen vervullen nog veel andere, concrete opdrachten. Op hun expertise wordt door het lokale beleid steeds frequenter een beroep gedaan. Zoals het BFM een financiering omvat voor de hoofdarts van het ziekenhuis, zo moet er ook financiering komen voor de 'huisartsenvertegenwoordigers' vanuit de kring.Aan Franstalige zijde is de brief mee ondertekend door dokter Guy Delrée (FAGW - de Waalse koepel van huisartsenkringen) en dokter Michel De Volder (voorzitter van FAMGB-FBHAV, de Brusselse federatie).De volledige brief vindt u op de website van Domus Medica.