...

BVAS had geargumenteerd dat apothekers niet over de nodige beroepsbekwaamheden en -vaardigheden beschikken om vaccins toe te dienen. De combinatie van de bevoegdheden om het vaccin voor te schrijven, af te leveren en toe te dienen hield volgens het syndicaat een risico op een belangenconflict in. Ook zou de privacy van de patiënt niet gewaarborgd zijn bij vaccinatie in een apotheek.Het Hof volgt deze argumentatie dus niet. Het wijst er in zijn arrest op dat apothekers enkel gemachtigd zijn tegen COVID-19 te vaccineren, op voorwaarde dat zij met succes een specifieke opleiding hebben gevolgd. Bovendien gaan apothekers om met geneesmiddelen en vereisen hun opdrachten hiervoor een expertise. Aangezien apotheken over een ruimte moeten beschikken waarin een vertrouwelijk gesprek kan worden gevoerd met de patiënt, is ook de vertrouwelijkheid van de vaccinatie gewaarborgd. Ook het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en het recht op eerbiediging van het privéleven worden niet geschonden.