...

Om precies te zijn, bij deze landsbond zijn 508.034 Belgen aangesloten via zeven ziekenfondsen -twee in Vlaanderen, vier in Wallonië en één in Brussel. Op basis van de LNZ- en de Riziv-data berekende Jürgen Constandt, directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, een aantal regionale verschillen. De VNZ-directeur stelt vast dat de consumptieverschillen tot in 2010 systematisch afnamen tot ongeveer 50 euro per hoofd. In 2011 tekende zich echter een trendbreuk af: het uitgavenverschil steeg tot meer dan het dubbele (109,93 euro). De daaropvolgende jaren volgde een stabilisatie. Anno 2014 consumeert een gemiddelde Waal 113,46 euro meer per jaar dan een gemiddelde Vlaming. Voor de Waalse LNZ-leden gaf het Riziv gemiddeld per hoofd 5,4% meer uit aan gezondheidszorg. Jürgen Constandt benadrukt dat de uitgavenkloof bovendien geen rekening houdt met de veel hogere bijdragen van de Vlamingen aan de federale sociale zekerheid. "Dit geeft toch wel een andere kijk op de talrijke besparingen. Het legt een zware hypotheek op de betaalbaarheid van de zorg voor de komende generaties", vindt hij.GMDVerder tonen de LNZ-statistieken nog eens ten overvloede aan dat het Globaal Medisch Dossier veel beter is ingeburgerd in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. Op basis van deze gegevens beschikt 58% van de Vlamingen over een GMD tegenover 36,71% van de Walen en 30,14% van de Brusselaars. "Hieruit blijkt duidelijk een verschillende gezondheidscultuur in noord en zuid", aldus Constandt. "In Vlaanderen is de centrale rol van de huisarts als beheerder van het eigen medische dossier al sterk ingeburgerd." Nog communautaire verschillen. Het aantal personen dat geniet van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming ligt in Wallonië met 21,90% bijna dubbel zo hoog als in Vlaanderen (11,73%). In Brussel gaat het over 19,69% van de gerechtigden. Tot slot verwijst het VNZ naar het verschil in aantal dagen arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Vijf jaar geleden bedroeg dat verschil nog 3,5 dagen in het voordeel van Vlaanderen ten opzichte van Wallonië. Anno 2014 is dat opgelopen tot 5,6 dagen. VNZ-directeur Jürgen Constandt: "De strengere controles in het kader van de werkloosheidsreglementering doet deze kloof in de invaliditeitsverzekering en arbeidsongeschiktheid tussen Vlaanderen en Wallonië wellicht nog toenemen. Ook dit is een reden om te pleiten voor meer responsabilisering en voor een splitsing van de volledige ziekteverzekering."