...

Bij ons in België zien we tuberculose nu terugkeren, onder meer in gevangenissen, meer bepaald bij gevangenen uit landen waar deze ziekte minder efficiënt behandeld is geweest. De cipiers lopen uiteraard een hoger risico. Tuberculose kan in België - via een koninklijk besluit uit 1991 - al langer erkend worden als beroepsziekte bij o.a. personeel uit de preventieve gezondheidszorg, de geneeskundige verzorging en de verpleging aan huis. Dankzij het nieuwe KB wordt de mogelijkheid tot erkenning evenwel uitgebreid naar het personeel in gevangenissen, politiediensten, lucht- en zeehavens, asielcentra en opvangcentra voor illegalen en daklozen. Philippe Courard heeft erover gewaakt dat ook werknemers uit de publieke sector in aanmerking zouden komen: "Tuberculose is een ziekte waarvan men zou kunnen denken dat ze bij ons is uitgeroeid. Niets is minder waar. In enkele beroepen, waar men in direct contact komt met risicogroepen, zijn opnieuw gevallen gesignaleerd. Helaas hebben sommige antibioticaresistente stammen hun opwachting gemaakt en zo is tuberculose, in bepaalde gevallen, ook bij ons weer een ernstige ziekte. Het is dan ook onze taak om de werknemers die het slachtoffer zijn geworden van een dergelijke ziekte snel en correct te vergoeden." Het Fonds voor de beroepsziekten heeft de afgelopen tien jaar ongeveer 2.500 aanvragen tot schadeloosstelling ontvangen voor een besmetting door de tuberculosebacil. 1.600 ervan kwamen uit de privésector, terwijl 900 vanuit provinciale of gemeentelijke instellingen werden aangebracht. We spreken hier dus niet over een marginaal verschijnsel. Alleen al in 2011 ontving het FBZ 263 aanvragen, waarvan er 200 werden erkend (In 12 gevallen werd een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid vergoed). In de overige gevallen werden medische kosten terugbetaald. In totaal gaat het om 38 mannen en 162 vrouwen. Dat valt mogelijk te verklaren doordat het FBZ tot nu toe enkel verzorgend personeel kon erkennen (verpleegsters bijvoorbeeld). Praktische informatie over het indienen van een aanvraag kan men vinden op de website van het FBZ: www.fbz.fgov.be