...

Voor 2016 en 2017 konden erkende stagemeesters vorig jaar een maandelijkse vergoeding van 1.510,57 euro aanvragen voor het begeleiden van aso's. Alle stagemeesters kregen hetzelfde bedrag, ongeacht het aantal aso's.Voor 2018 wordt dat systeem verlengd - de aanvragen moeten dit jaar gebeuren. Voor 2019 komt er een nieuw systeem, met een maandbedrag van 705,98 euro per aso. De verschillende artsensyndicaten hebben ons dit gemeld. Er is een grote 'als', vertelt Bvasvoorzitter Marc Moens. De Raad van State moet eerst een advies uitbrengen over de mogelijkheid voor de huidige regering om dit nog per KB te regelen.Het totale budget dat voor de vergoeding van de pedagogische begeleiding van artsen-specialisten in opleiding wordt uitgetrokken, bedraagt 51,7 miljoen. Het omvat 24 miljoen euro die vroeger naar het hoofdstuk B7 van het Budget Financiële Middelen van de UZ's ging. De nieuwe regeling met het asovolgend budget geldt voor de vergoeding van stagemeesters in zowel de universitaire als de algemene ziekenhuizen.Binnen de FOD Volksgezondheid komt er een adviescommissie die het systeem opvolgt en voorstellen uitwerkt over de precieze organisatie van deze financiering. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de universiteiten, vertegen woordigers van de artsensyndicaten en - een primeur - vertegenwoordigers van de aso's. Het gaat telkens om vier werkende leden en vier plaatsvervangers. Ook de minister heeft twee vertegenwoordigers (met plaatsvervangers) in de commissie.AADM en ASGB vroegen op de Nationale Commissie al meteen een aanpassing van het systeem, omdat de huidige regeling van het 'rugzakje' niet zo gunstig is voor knelpuntspecialismen.