...

Binnen het eHealth-platform worden een veiligheidsconsulent en een 'verantwoordelijk geneesheer' aangesteld. De veiligheidsconsulent neemt de leiding over dienst die de informatieveiligheid moet verzekeren. Hij werkt samen met de 'verantwoordelijk geneesheer' die moet waken over de veilige verwerking van medische gegevens.Over de aanwijzing van de veiligheidsconsulent en de verantwoordelijk geneesheer wordt eerst advies ingewonnen bij het sectoraal comité (privacycommissie), die de geschiktheid van de personen beoordeelt. De veiligheidsconsulent waakt erover dat persoonsgegevens niet per abuis verloren kunnen gaan en dat niemand ongeoorloofd toegang krijgt. De 'verantwoordelijk geneesheer' moet advies geven over gevaarlijke situaties en toezien op het correcte verloop van de verwerking van medische persoonsgegevens.Men zou zich kunnen afvragen waarom deze functies niet eerder in het leven geroepen zijn, maar normaal gezien worden op het niveau van het eHealth-platform zelf geen medische gegevens opgeslagen - het functioneert als een doorgeefluik.Het KB die deze functies in leven roept, verscheen vandaag in het Staatsblad, samen met een tweede KB dat de lijst uitbreidt van instanties die het eHealth-platform kunnen vragen op te treden als 'intermediaire organisatie. Voortaan kunnen ook de overheidsdiensten en -instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten dat.Met name de Vlaamse overheid stelde zich op als vragende partij voor meer samenwerking met het eHealth-platform. De twee KB's dateren van 20 september dit jaar.