...

Artsen die voor het Riziv werken, mogen geen andere medische praktijk uitoefenen. In ruil krijgen ze jaarlijks een financiële compensatie van gemiddeld 22.135 euro.Artsen die kiezen voor een loopbaan bij het Riziv, moeten hun privépraktijk vaarwel zeggen. Om dokters over de streep te trekken, krijgen ze bovenop hun ambtenarensalaris een jaarlijkse afkoopsom. Die regeling dateert uit het begin van de jaren '70 en werd in 1999 door minister van Sociale Zaken Vandenbroucke bekrachtigd met een koninklijk besluit (*), maar is buiten de administratie amper bekend. In 2011 kwamen 141 artsen-ambtenaren voor de regeling in aanmerking: 63 Franstaligen en 78 Nederlandstaligen. Dat kwam de overheid op een factuur van 3,121 miljoen euro te staan, zo blijkt uit het antwoord van Laurette Onkelinx op een vraag van senator Louis Ide (N-VA). Een eenvoudige berekening leert dat de jaarlijkse toelage oploopt tot gemiddeld 22.135 euro per kop. De toelage varieert naargelang de rang en de weddeschaal van de ambtenaar. De compensatievergoedingen stijgen ook sterk in de tijd. Vijf jaar geleden streken Riziv-artsen gemiddeld 13.666 euro compensatie op. Het totale prijskaartje bedroeg toen 1,926 miljoen euro. Met andere woorden: sinds 2007 is de gemiddelde jaarlijkse toelage met meer dan 60% gestegen. De begunstigden zijn vooral inspecteurs van de dienst geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). De controledienst heeft recht op één geneesheer-inspecteur per schijf van 80.000 rechthebbenden. Dat is althans de norm. Omgerekend naar de hele Belgische bevolking komt dat neer op 135 inspecteurs. Vreemd genoeg maken ambtenaren van de federale overheidsdienst Volksgezondheid geen aanspraak op de compensatieregeling voor het sluiten van hun medische praktijk. Het KB van 1999 vermeldt alleen Riziv-artsen. In één moeite door vroeg Louis Ide ook of de job van geneesheer-inspecteur bij het Riziv gecumuleerd mag worden met een zitje in een raad van de Orde van Geneesheren. Het antwoord van Onkelinx is dat er geen onverenigbaarheid is. Ze heeft weet van drie aanvragen tot cumul, die alle drie werden toegestaan. Een functie in de raad van bestuur van een ziekenhuis is dan weer niet verenigbaar met de functie van geneesheer-inspecteur. "Bij elke aanvraag voor een cumulatiemachtiging gaat het Riziv de verenigbaarheid van de functies na en wordt het risico op belangenconflicten beoordeeld", aldus nog Onkelinx.