...

Daarop zijn alle actoren uitgenodigd die in de Belgische geneeskunde werkzaam zijn. Bedoeling is om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Minister Onkelinx plant een bespreking van het luik homeopathie binnen de Commissie Volksgezondheid van de Kamer ter reflectie en gaat op zoek naar krachtlijnen voor deze toekomstige uit te vaardigen KB's, legt voorzitter Marc Moens uit. "Dit is een niet-gebruikelijke procedure aangezien de minister strikt genomen het parlement niet moet consulteren voor het uitvaardigen van deze KB's. Niettemin wil zij zichzelf veilig stellen aangezien de wet haar een omstandige motiveringsplicht opdringt ten aanzien van elke bepaling waarbij de Koning afwijkt van het door de paritaire commissie uitgebrachte advies."Niet alleen houdt de erkenning van deze niet-conventionele praktijken een potentieel gevaar in voor de volksgezondheid in en is de efficiëntie van deze praktijken niet bewezen, bovendien zwengelt de minister met dit signaal de verdere bloei aan van schadelijke sektarische praktijken in ons land, gaat dokter Moens verder.Daarom organiseert de Bvas nu een overlegvergadering met alle mogelijke actoren in de geneeskunde: de artsensyndicaten, de decanen van de faculteiten geneeskunde, de beroepsverenigingen, de Orde, de verenigingen van studenten geneeskunde en andere geïnteresseerden. Marc Moens: "Het is de bedoeling om zo tot een gezamenlijk standpunt te komen dat aan het Commissie Volksgezondheid van de Kamer, aan de bevoegde minister en, via de media, aan het grote publiek zal worden bezorgd zodanig dat de minister niet op lichtzinnige wijze haar KB's zal formuleren."