...

Aan een herijking van de medische nomenclatuur wordt al jaren gewerkt. Al in 2016 liet het ASGB de onderzoekseenheid van professor Lieven Annemans (UGent) hiervoor een blauwdruk uitwerken. Daarin worden de principes en een methodiek voor de nomenclatuur voorgesteld.De hervorming beoogt een correctie door te voeren in de onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten, en tussen artsen-specialisten - rekening houdend met factoren als duur, risico en complexiteit van ingrepen. Het honorarium wordt in principe opgesplitst. Enerzijds is er het 'medisch honorarium' dat alle directe en indirecte kosten dekt verbonden aan de uitvoering van medische prestaties en die niet gedekt worden door andere bronnen. Anderzijds is er een 'professioneel honorarium' dat de prestaties van de arts vergoedt. Deze opsplitsing hangt samen met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.In een eerste beschrijvende fase (1A) werd de nomenclatuur herschreven. Daarna volgden een intradisciplinaire en een interdisciplinaire herijking van alle verstrekkingen. De herijking van medische en heelkundige technische verstrekkingen (ATMC) wordt geleid door universitaire teams van de professoren Leclercq en Pirson (ULB) en Kips, Tambeur en Kesteloot (KU Leuven). Op de online informatievergadering op 19 januari lichten Leclercq en Pirson de gebruikte werkwijze uitgebreid toe.De ACA-werkgroep ('consultaties en geassocieerde prestaties', 'consultations et actes associés') bereidt de hervorming en herijking van intellectuele prestaties zoals raadplegingen, bezoeken, consulten, toezicht, overleg en dergelijke voor. ASGB-bestuurslid dokter Robert Rutsaert geeft een stand van zaken over dit belangrijke project dat zowel huisartsen als specialisten aanbelangt.De online informatievergadering van het ASGB vindt plaats op vrijdag 19 januari van 19 u 30u tot 21 u 30. Inschrijven op info@asgb.be en u ontvangt dan een link. Het webinar staat ook open voor niet-leden van het syndicaat.