...

De uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners is de ruggengraat van alles wat we willen doen, zegt het nieuwe diensthoofd. "Of het nu gaat over geïntegreerde zorg, geestelijke gezondheidszorg of welke multidisciplinaire zorg dan ook, de uitwisseling van informatie is essentieel." De Sumehr vormt de basis, het bevat op een beknopte manier veel informatie die nuttig is voor andere zorgverleners. Om informatie-uitwisseling aan te moedigen stelde het Riziv samen met de in de inleiding genoemde partners een actieplan op. Dat is gebaseerd op drie complementaire benaderingen. Deze richten zich op de 'producent' - wat in het geval van een Sumehr vaak de huisarts is -, de 'gebruiker' van de informatie (huisartsen, specialisten en andere zorgverleners) en de patiënt. "De uitwisseling moet van hoge kwaliteit zijn, anders heeft het niet veel zin", aldus Mickael Daubie. "We willen werken aan zeven aspecten: drie voor informatieproducenten, twee voor gebruikers en twee voor patiënten." Over elk punt zal overlegd worden met de betrokken zorgverleners. "Er is nog veel werk aan de winkel, maar dit is de hoeksteen van tal van projecten", zegt Daubie. - Opleiding Sinds enkele jaren trekt het Riziv een miljoen per jaar uit om opleidingsprogramma's met deelentiteiten mee te financieren. "Tot nu toe was het Riziv hierin vrij tolerant, maar vanaf 2023 worden we directer. Een vierde van de middelen moet besteed worden aan gegevensuitwisseling zoals structurering van coderingen, SNOMED,...", verklaart Mickael Daubie. "We willen zorgverleners beter opleiden zodat gegevens correct worden uitgewisseld." - Kwalitatieve incentive Om aanspraak te maken op de praktijkpremie voor huisartsen moet aan een tiental, voornamelijk administratieve, criteria voldaan zijn. Het gaat bijvoorbeeld over elektronische facturatie en voorschriften. Het criterium voor de 'productie' van een Sumehr is zuiver kwantitatief. "Wij zijn ons ervan bewust dat dit perverse effecten heeft. Het volstaat niet om onze doelstellingen te bereiken", zegt Mickael Daubie. "Maar het was een eerste stap. Nu moeten we verder gaan en kwaliteit stimuleren. Daarvoor dient het Riziv eerst na te gaan hoe we kwaliteit kunnen meten. Niet gemakkelijk, we denken nog na over de juiste aanpak." Voor de helderheid stipt Daubie wel aan dat een herziening van het criterium niet gepaard zal gaan met een hogere premie. Daarvoor zijn er voorlopig geen middelen. - Verbeterde codering Tijdens de pandemie ontwikkelden softwareproducenten kleine auditprogramma's. Daarmee kan men op basis van de gecodeerde gegevens nagaan welke patiënten eerst moesten worden gevaccineerd. Het Riziv wil hierop voortbouwen om de gegevensinvoer te verbeteren. "Het idee is de Sumehrs te screenen om de huisarts te tonen welke gegevens ontbreken of inconsistent zijn. Doel is niet om de Sumehr te veranderen, wel om de arts te wijzen op mogelijke fouten bij de gegevensinvoer. We willen de huisarts ondersteunen bij het coderen van het GMD en de Sumehr." Huisartsen worden gestimuleerd om Sumehrs te publiceren maar incentives om de samenvattingen te raadplegen, zijn er niet. "Het is niet de bedoeling op korte termijn dingen op te leggen, wel om meer op te leiden en te ondersteunen. Zo tonen we via een educatieve, didactische aanpak de meerwaarde van de Sumehr aan." - Meer toegankelijk Het Riziv wil de Sumehr zichtbaarder maken in ziekenhuizen en wachtposten. "Dat vergt een aangepaste software. Via het rijksregisternummer moet het mogelijk zijn de Sumehr van een patiënt op de spoed onmiddellijk te raadplegen." - Peer review Artsen kunnen gemotiveerd worden om kwaliteitsvolle Sumehrs te publiceren door hen op het nut ervan te wijzen en/of aan te geven indien er informatie ontbreekt. Ideaal is dat ze weten wat hun collega's van hun beknopte verslagen vinden. "Een peer review tussen zorgverleners - de overheid mengt zich absoluut niet in deze discussie - ligt op de tafel. Vraag is waar we de lat leggen. Geven we slechts een heel vluchtig duimpje omhoog/omlaag of vragen we meer details? De tweede oplossing kost tijd. Een evenwicht is nodig tussen een eenvoudige oplossing met onvoldoende informatie en een complexe oplossing die een aanzienlijke investering van een collega vereist." - Beter informeren "Wanneer de arts een Sumehr aanmaakt of bijwerkt, moet de patiënt daarvan op de hoogte worden gebracht zodat hij weet dat dit dossier bestaat en dat het kan worden geraadpleegd", zegt Mickael Daubie. - Ruimte creëren Het Riziv wil dat de patiënt ook zelf elementen kan toevoegen aan de Sumehr. "Uiteraard mag de patiënt geen elementen verwijderen of wijzigen", aldus Mickael Daubie. "Wel gaat het erom in de Sumehr een ruimte te creëren waar de patiënt informatie over zijn gezondheidstoestand kan doorgeven."