Alles over M.

In deze Japanse multicentrische (139 centra), open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde, fase 3-studie werden 957 patiënten met oestrogeenreceptorpositieve, HER-negatieve, primaire borstkanker behandeld met de standaard adjuvante endocriene therapie (selectieve oestrogeenreceptormodulators met of zonder ovariële suppressie en aromatase-inhibitoren). Dat gebeurde in combinatie met S-1 (80-120 mg/d tweemaal per dag gedurende 14 dagen met onderbrekingen van 7 dagen) en 973 met enkel de standaard adjuvante endocriene therapie.

In deze open-label, multicentrische Spaanse studie werd bij 46 patiënten, die een resectie ondergingen omwille van een niet-kleincellig longcarcinoom stadium III, nivolumab (360 mg op dag 1 van elke 21-daagse cyclus gedurende drie cycli voor de chirurgische resectie, gevolgd door adjuvant intraveneus nivolumab in monotherapie gedurende een jaar bestaande uit 240 mg om de twee weken gedurende vier maanden, gevolgd door 480 mg om de vier weken gedurende acht maand) toegevoegd aan de neoadjuvante chemotherapie met intraveneus paclitaxel (200 mg/m2) en carboplatine.

In deze studie werden de dossiers uit de nationale kankerdatabase van de Verenigde Staten, voor de periode 2004-2014, nagekeken bij 15.207 patiënten met een klinische T4 colonkanker, die een resectie hadden ondergaan. Bij 195 patiënten werd een neoadjuvante radiotherapie verricht bestaande uit 4.500 cGY in 25 fracties gedurende vijf weken (range: 3.990-5.040 cGY).

In deze open label, internationale (61 centra in 11 landen), gecontroleerde fase III-trial, werden 372 patiënten met recidief (na falen van minimum één systemische behandeling) van de types mycosis fungoides of Sézary-syndroom van cutaan T-cellymfoom, gerandomiseerd om ofwel behandeld te worden met mogamulizumab, 1,0 mg/kg intraveneus per week gedurende de eerste 28 dagen en vervolgens telkens om de twee weken (186 patiënten), ofwel met vorinostat, 400 mg per dag (186 patiënten).

In deze multicentrische (108 ziekenhuizen in 14 landen), open-label gerandomiseerde fase 3-studie werden 242 patiënten met hoog risico op recidief van rhabdomyosarcoma behandeld met IVA en 242 met IVA plus doxorubicine. Bij de hoogrisicopatiënten behoren degenen met embryonaal rhabdomyosarcoma, onvolledig gereseceerd en gelokaliseerd op niet-gunstige locatie met of zonder lymfeklieraantasting en degenen met alveolair rhabdomyosarcoma met of zonder lymfeklieraantasting.

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie, die werd uitgevoerd in 188 centra in 30 landen, ging men het effect na van het toevoegen van ribociclib aan de klassieke endocriene therapie bij 672 premenopauzale vrouwen met HR-positieve, HER2-negatieve, geavanceerde borstkanker.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.