...

Na het starten van een neoadjuvante behandeling ondergingen 41 (89%) van de 46 patiënten een volledige tumorresectie zonder geassocieerde mortaliteit of noemenswaardige morbiditeit. Men noteerde postoperatieve complicaties bij 29% van de patiënten die geopereerd werden. De meest frequente verwikkelingen waren respiratoire infecties (vier patiënten), cardiale ritmestoornissen (drie), en pneumothorax (twee). De progressievrije overleving bedroeg 95,7% na 12 maanden, 87,0% na 18 maanden, en 77,1% na 24 maanden. De algemene overleving was 97,8% na 12 maanden, 93,5% na 18 maanden, en 89,9% na 24 maanden.Men noteerde behandelingsgerelateerde bijwerkingen tijdens deze behandeling bij 43 van de 46 patiënten, waarvan er 4 (30%) van de 46 patiënten nevenwerkingen van graad 3 of erger vertoonden. De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 1 of 2 waren asthenie of vermoeidheid (23 van de 46 patiënten), alopecia (16), nausea (15), neurotoxiciteit (13), artralgie (12), diarree (11), en huiduitslag (10). De meest voorkomende behandelingsgerelateerde nevenwerkingen van graad 3 of erger waren gestegen lipasen (drie van de 46 patiënten) en febriele neutropenie (drie). Geen enkele van deze bijwerkingen gaf aanleiding tot onderbreken van de behandeling, dosisvermindering, uitstellen van de ingreep of overlijden; nochtans noteerde men bij drie (7%) van de 46 patiënten behandelingsgerelateerde bijwerkingen, die wel tot gevolg hadden dat de adjuvante nivolumab niet mocht worden toegediend (twee patiënten vertoonden hematologische toxiciteit en een patiënt vertoonde nierinsufficiëntie). Provencio, M., Nadal, E., Insa, A. et all: Neoadjuvant chemotherapy and nivolumab in resectable non-small-cell lung cancer (NADIM): an open-label, multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020; 21: 1413-22. Published Online September 24, 2020. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30453-8