...

De studie liep bij postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositieve, lymfeklierpositieve en operabele borstkanker, die een lokale behandeling (heelkunde, al dan niet in combinatie met radiotherapie) en een adjuvante endocriene therapie (aromatase-inhibitors alleen versus selectieve oestrogeenreceptormodulators alleen versus beide behandelingen samen) ondergingen gedurende vier tot zes jaar. Op het ogenblik van inclusie waren de patiënten klinisch vrij van kanker en zonder enige evidentie voor recidief.Randomisatie gebeurde in twee groepen: 2.426 patiënten met continue (2,5 mg/dag oraal gedurende vijf jaar) en 2.425 patiënten met intermittente (2,5 mg/dag oraal gedurende negen maanden, gevolgd door een onderbreking van drie maanden tijdens jaar 1-4 en vervolgens 2,5 mg/dag gedurende de 12 maanden van jaar vijf) toediening van letrozole. Na een mediane follow-up van 60 maanden (IQR 53-72) was de ziektevrije overleving 85,8% (95% CI 84,2-87,2) in de intermittente letrozolegroep vergeleken met 87,5% (CI 86,0-88,8) in de continue letrozolegroep (hazard ratio 1,08, 95% CI 0,93-1,26; p = 0,31). Bijwerkingen waren vergelijkbaar in beide groepen. De meeste voorkomende graad 3-5 bijwerkingen waren verhoogde bloeddruk (584 [24%] van de 2.417 in de intermittente letrozolegroep versus 517 [21%] van de 2.411 in de continue letrozolegroep) en gewrichtspijn (136 [6%] versus 151 [6%]).Vierenvijftig patiënten [1%] in de intermittente letrozolegroep en 30 [1%] in de continue letrozolegroep hadden graad 3-5 cerebrovasculaire ischemie, 16 (negen [<1%] versus zeven [<1%]) hadden graad 3-5 bloedingen, en 40 (19 [1%] versus 21 [1%]) vertoonden graad 3-5 cardiale ischemie.In totaal, overleden 23 (<1%) van de 4.851 patiënten tijdens de duur van de studiebehandeling (13 [<1%] van de 2.417 patiënten in de intermittente letrozolegroep tegenover tien [<1%] van de 2.411 in de continue letrozolegroep.Bij postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositieve borstkanker leidt een onderbreking van de verlengde toediening van letrozole niet tot een betere ziektevrije overleving in vergelijking met het continu toedienen van letrozole. Wel toont deze studie aan dat het intermittent toedienen van deze behandeling niet minder efficiënt is en kan overwogen worden bij patiënten die gedurende de verlengde toediening bijwerkingen vertonen. Tevens is deze intermittente toediening een attractieve benadering in termen van verminderde economische kost en verbeterde levenskwaliteit.Colleoni, M. et al.: Extended adjuvant intermittent letrozole versus continuous letrozole in postmenopausal women with breast cancer (SOLE): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. www.thelancet.com/oncology Published online November 17, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30715-5.