...

De behandeling bestond uit ofwel ribociclib per os (600 mg/dag in een schema van drie weken op vier) (de ribociclibgroep = 335 patiënten) ofwel placebo per os (de placebogroep = 337 patiënten) telkens in combinatie met gosereline (36 mg subcutaan toegediend om de 28 dagen) plus ofwel tamoxifen per os (20 mg per dag) ofwel een niet-steroïdale aromatase-inhibitor (letrozole 25 mg of anastrozole 1 mg, beide oraal en per dag).De mediane progressievrije overleving bedroeg 23,8 maanden (95% CI 19,2 - niet bereikt) in de ribociclibgroep in vergelijking met 13,0 maanden (11,0-16,4) in de placebogroep (hazard ratio 0,55, 95% CI 0,44-0,69; p < 0,0001). Deze mediane progressievrije overleving was gelijkwaardig voor beide subgroepen en bedroeg voor de patiënten, die tamoxifen (n = 177) als combinatie kregen, 22,1 maanden (95% CI 16,6- 24,7) in de ribociclibgroep en 11,0 maanden (9,1-16,4) in de placebogroep (HR 0,59, 95% CI 0,39-0,88). In combinatie met een niet-steroïdale aromataseinhibitor (n = 495) bedroeg de mediane progressievrije overleving 27,5 maanden (95% CI 19,1 - niet bereikt) in de ribociclibgroep en 13,8 maanden (12,6-17,4) in de placebogroep (HR 0,57, 95% CI 0,44- 0,74).Graad 3 of 4 bijwerkingen, welke in meer dan 10% van de patiënten gerapporteerd werden in elke groep waren neutropenie (203 [61%] van de 335 patiënten in de ribociclibgroep en 12 [4%] van de 337 in de placebogroep) en leukopenie (48 [14%] en vier [1%]). Ernstige nevenwerkingen traden op bij 60 (18%) van de 335 patiënten in de ribociclibgroep en 39 (12 %) van de 337 in de placebogroep, waarvan er respectievelijk 15 (4 %) en zes (2 %), werden toegeschreven aan de toegediende medicatie.12 (4 %) van de 335 patiënten in de ribociclibgroep en tien (3 %) van de 337 in de placebogroep onderbraken de behandeling omwille van neveneffecten. Geen behandelingsgerelateerde overlijdens werden weerhouden. Men noteerde 11 overlijdens (vijf [1 %] in de ribociclibgroep en zes [2 %] in de placebogroep) tijdens of binnen de 30 dagen na behandeling, die te wijten waren aan progressie van de onderliggende borstaandoening (drie [1%] en zes [2%]). De overblijvende twee overlijdens in de ribociclibgroep waren een gevolg van een intracraniale bloeding bij een anti-gecoaguleerde patiënt en een vooraf bestaande wondbloeding in een andere patiënt.Ribociclib verbetert aanzienlijk de progressievrije overleving bij patiënten met HR-positieve, HER2-negatieve, geavanceerde borstkanker en kan, mede gezien zijn behoorlijk veiligheidsprofiel in aanmerking komen voor een eerstelijnstherapie.Tripathy, D., Im, S-A., Colleoni, M. et al: Ribociclib plus endocrine therapy for premenopausal women with hormone-receptor-positive, advanced breast cancer (MONALEESA-7): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2018; 19: 904-15. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30292-4