...

Dit is de eerste studie die het effect van gemiste afspraken in de eerstelijnsgeneeskunde op de totale sterfte heeft onderzocht bij patiënten met chronische geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen.Vorsers van Lancaster hebben samen met collegae van de Universiteit van Glasgow en de Universiteit van Aberdeen een grote, nationale, retrospectieve studie uitgevoerd bij 824 374 Schotse patiënten, die gedurende drie jaar werden gevolgd (van september 2013 tot september 2016).De auteurs hebben informatie verzameld over de geschiedenis van de afspraken voor consultatie bij ongeveer 15% van de Schotse bevolking en hebben die informatie gekoppeld aan de overlijdenscertificaten van Schotse patiënten die waren overleden tijdens een follow-up van 16 maanden. De auteurs hebben de nageleefde afspraken, het aantal chronische aandoeningen en de voorschriften voor de patiënten geanalyseerd.Ze hebben daarbij vastgesteld dat patiënten die meer chronische gezondheidsproblemen en vooral dan geestelijke gezondheidsproblemen hadden, vaker hun afspraken bij de huisarts niet nakwamen, ook na correctie voor het aantal afspraken. Bij die patiënten was het overlijdensrisico ongeacht de doodsoorzaak significant hoger.De totale sterfte was driemaal hoger bij de patiënten met chronische lichamelijke gezondheidsproblemen die twee of meer afspraken per jaar niet nakwamen, dan bij de patiënten die geen enkele afspraak bij hun huisarts misten. De totale sterfte was meer dan achtmaal hoger bij de patiënten met chronische geestelijke gezondheidsproblemen die twee of meer afspraken per jaar niet nakwamen, dan bij de patiënten die geen enkele afspraak bij hun huisarts misten. Die patiënten stierven te vroeg, gewoonlijk als gevolg van niet-natuurlijke externe factoren zoals zelfdoding.Die vaststellingen bleven overeind ook na correctie voor vertekenende factoren waarvan bekend is dat ze invloed kunnen uitoefenen op het al dan niet nakomen van afspraken bij een arts. Dat bevestigt eerdere observaties van clinici.Tot besluit, als patiënten afspraken niet nakomen, moet dat bij de huisarts een belletje doen rinkelen. De sterfte is immers duidelijk hoger bij die patiënten, vooral patiënten met geestesstoornissen. De bestaande afspraaksystemen zijn niet efficiënt voor die patiënten. Er zouden dus nieuwe systemen moeten worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de patiënten de afspraken beter nakomen. (referentie: BMC Medicine, 11 januari 2019, doi: 10.1186/s12916-018-1234-0)https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-018-1234-0